Πρόσκληση μελών Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Ζευγολατιό  02-11-2016

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                      Αριθ. Πρωτ. 15814

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ                                                                                                 

ΓΡΑΦ. ΟΙΚ/ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                          Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                    Προς : τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε για πρώτη φορά την  7η   του μηνός Νοεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ στο Ζευγολατιό  για συνεδρίαση τακτική σύμφωνα με το άρθ. 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης :

  1. Περί ορισμού δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την άσκηση ή μη ένδικων

μέσων για την αριθ. 108/2016 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου της

INFOTECHNICA A.E.  κατά του Δήμου.

  1. Περί αποδοχής ή μη της γνωμοδότησης της δικηγόρου κας Παπαφίλη Αρχοντούλας για

αποζημίωση ιδιώτη.

  1. Περί έγκρισης έκδοσης ΧΕΠροπληρωμής για την απόδοση δαπάνης προς τη ΔΕΔΔΗΕ και

ορισμός υπόλογου υπαλλήλου .

  1. Περί ορισμού δικηγόρου, ο οποίος θα εκπροσωπήσει το Δήμο ενώπιον του Συμβουλίου της

Επικρατείας όπου θα συζητηθεί η αίτηση του Παναγιώτη Αργυρίου Γκέλμπουρα, κατά του Δήμου

Βέλου- Βόχας.

  1. Περί καθορισμού των όρων της δημοπρασίας για τη μίσθωση οικήματος συνεδριάσεων

Δημοτικού Συμβουλίου στη ΔΚ Ζευγολατιού.

                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ O.E.                                          

                                  ΑΝΝΙΒΑΣ  ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ      

Προηγούμενη ανάρτηση Πίνακας δημοσίευσης αποφάσεων του Δημ. Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2016

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact