ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 12-2016

                                                                       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Ζευγολατιό  25-05-2016
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                 Αριθ. Πρωτ. 6799
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ    
ΓΡΑΦ. ΟΙΚ/ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
            

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς : τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
                             
Καλείσθε για πρώτη φορά στις 30 του μηνός Μαϊου 2016
ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 12:00 όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ στο Ζευγολατιό  για συνεδρίαση τακτική σύμφωνα με το άρθ. 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης :

1.-  Περί ψήφισης διαφόρων πιστώσεων του Δήμου οικονομικού έτους 2016.

2.-  Ορισμός δικηγόρου για άσκηση ενδίκων μέσων

3.-  Περί εγκρίσεως ή μη των πρακτικών δημοπρασίας για τη μίσθωση    
      ακινήτου στέγασης του γραφείου της Τοπικής Κοινότητας Κοκκωνίου.

4.- Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ.5/2016 μελέτης και
     καθορισμού των  όρων της δημοπρασίας, για την εκτέλεση του έργου
    «Έργα διαμόρφωσης πλατείας Τ.Κ. Χαλκείου » προϋπολογισμού 29.983,98  € με ΦΠΑ.

5.- Περί έγκρισης απόδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής  και απαλλαγή των υπόλογων
     υπαλλήλων

6.- Περί ορισμού δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού  
     Πρωτοδικείου Κορίνθου και να εκπροσωπήσει το Δήμο στις 02/06/2016 όπου θα εκδικασθούν
     οι υπ’αριθ.23,24 & 25 /6-2-2009 προσφυγές της ‘Ν.ΚΟΓΙΑΣ – Σ. ΚΟΓΙΑΣ Ο.Ε.’ , κατά του
     Δήμου

7.- Περί ορισμού δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού
     Πρωτοδικείου Κορίνθου και να εκπροσωπήσει το Δήμο κατά τη δικάσιμο στις 02/06/2016, όπου
     θα εκδικασθεί η αγωγή που άσκησε η Ιωάννα Τσάλιου του Λεωνίδα κ.λ.π. – σύνολο 29 κατά
     του Δήμου Βέλου- Βόχας, που αφορά επίδομα 176 ευρώ.

                

                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ O.E.      
                                                       

                                                         ΑΝΝΙΒΑΣ  ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ        

Προηγούμενη ανάρτηση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact