Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Ζευγολατιό  29  Σεπτεμβρίου  2016

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                              Αριθ. Πρωτ. : 13715

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ                  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                                            Προς

           Τον κ. ……………………………………..

  Μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

      Καλείστε για πρώτη φορά την 6η Οκτωβρίου έτους 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12η μεσ.  να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στο Ζευγολατιό για συνεδρίαση τακτική της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με το αρθρ. 75 του  Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 

 

 

Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας Κωστούρου Βασιλείου που λειτουργεί στη Δ.Κ. Βέλου

 

Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης επιχείρησης τροφίμων και ποτών ιδιοκτησίας Νικολάου Γεωργίου στην Τ.Κ. Κοκκωνίου

 

                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                                            ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ

                                                                                            

 

 

Προηγούμενη ανάρτηση Πρόσκληση μελών Εκτελεστικής Επιτροπής

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία