Συνεδρίαση του Ν.Π.Δ.Δ. ΑΝΕΛΙΞΗ 3-8-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                      ΠΡΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ                    
Ν.Π.Δ.Δ «ΑΝΕΛΙΞΗ»                                                Τα μέλη Δ.Σ
                                                                                         του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ»            

Αριθ. Πρωτ : 763/30-07-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/06) και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» που θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο Δημάρχου στο Ζευγολατιό την 3η του μηνός Αυγούστου του έτους 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:45 με τα εξής θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ:

1.    Διαγραφή νηπίων.
2.    Καθορισμός πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών (μέχρι 2 μήνες).
3.    Παραχώρηση ωρών για τη χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων σε αθλητικούς συλλόγους περιόδου 01-09-2015 έως 30-06-2015.
4.    Τροποποίηση Προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» Οικονομικού Έτους 2015 (4η/2015).
5.    Ψήφιση πιστώσεων προμηθειών.
6.    Ψήφιση πιστώσεων εργασιών.

                                                                      

 
                                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

Προηγούμενη ανάρτηση Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 3-8-2015

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact