ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΄΄ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΄΄ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00359

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚ

 ΤΕΥΔ

 ΤΕΥΔ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ

Προηγούμενη ανάρτηση ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΄΄ ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΑΝΑΡΙΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΄΄ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact