Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών (προγρ. ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ –ΣΑΕ 055)

5 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

5β οικονομική προσφορά

5γ ΤΕΥΔ

6β περιληψη Ψ719Ω9Π-5ΝΡ

Προηγούμενη ανάρτηση ΄ Έγκριση 946.510,04€ στο Δήμο Βέλου Βόχας για τους πλημμυροπαθείς Α΄κατοικίας από τις φυσικές καταστροφές της 29ης Σεπτεμβρίου 2018΄΄

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact