Τροποποίηση της υπ΄αρ. 50175/7-8-2020 ΚΥΑ σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων

ΑΙΤΗΣΗ -ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΥΑ-52878-21.08.2020-ΦΕΚ-3485-22.08.2020-τεύχος-Β’

Προηγούμενη ανάρτηση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact