Διόρθωση στοιχείων ληξιαρχικών πράξεων

Διόρθωση Τόπου Γεννήσεως, Θρησκεύματος, στοιχείων Ληξιαρχικής Πράξης κλπ.

Αρμόδιο Τμήμα

Τμήμα Μητρώου Αρένων 
Ληξιαρχείο
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης

Περιγραφή Διαδικασίας

Διόρθωση Τόπου Γεννήσεως, Θρησκεύματος, στοιχείων Ληξιαρχικής Πράξης κλπ.

Λίστα Δικαιολογητικών

  1. Αίτηση.
  2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από το δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας, περί της εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων (για άντρα) αυτού που έχει εσφαλμένα στοιχεία
  3. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως, στην οποία να έχει καταχωρηθεί το προς διόρθωση στοιχείο. Για πρόσωπα για τα οποία δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γεννήσεως, υποβάλλονται τα κάτωθι τα σειρά προτεραιότητας δικαιολογητικά. α. Βεβαίωση του εφημερίου, από τα τηρούμενα βιβλία “βαπτίσεων” της Εκκλησίας, από την οποία να προκύπτει το όνομα που δόθηκε κατά τη βάπτιση, ή όμοια του οικείου θρησκευτικού λειτουργού Τεμένους ή Συναγωγής, από τα τηρούμενα βιβλία  γεννήσεων, από την οποία να προκύπτει το όνομα που δόθηκε κατά τη γέννηση ή την περιτομή. β. Υπεύθυνη δήλωση κάθε προσώπου που ασκεί οπωσδήποτε τη γονική μέριμνα ή επιτροπεία, ή του αναδόχου, για το όνομα που δόθηκε, ή σε περίπτωση έλλειψης αυτής, υπεύθυνη δήλωση του ίδιου του ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1599/1986.

Αίτηση

Προηγούμενη ανάρτηση Πρόσληψη πατρώνυμου & Πρόσληψη επωνύμου πατέρα

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact