Εκλογή Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέλου Βόχας

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της 23ης/23-12-2013 συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέλου – Βόχας

Αριθμός Απόφασης: 200 / 2013

Περίληψη: Εκλογή Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου
Βέλου – Βόχας

Στο Ζευγολατιό και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέλου-Βόχας σήμερα την 23η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 21.00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 22689/20.12.2013 έγγραφη πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους κ. Αμπού Ζολώφ Ιωάννη, σε συνεδρίαση έκτακτη-κατεπείγουσα (άρθρ. 67 παρ. 5 Ν. 3852/10) και ειδική (άρθρ. 64 Ν. 3852/10), που επιδόθηκε σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στον Δήμαρχο κ. Παπακυριάκο Αννίβα που δεν παραβρέθηκε.
Ακολούθως διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 20 και ονομαστικά οι:
Παρόντες Απόντες

1. Αμπού Ζολώφ Ιωάννης Προεδρεύων
2. Πρεδάρης Γεώργιος 1. Τσάνος Νικόλαος
3. Μπεκιάρης Δημήτριος 2. Παπαλέκας Αθανάσιος
4. Παλυβός Κων/νος 3. Σιάτος Γεώργιος
5. Τζαναβάρα Κων/να 4. Τριανταφύλλου Γεώργιος
6. Τρωγάδης Βασίλειος 5. Λάζος Χρήστος
7. Δαρδάνης Γεώργιος 6. Μερκούρη Παναγιώτα
8. Καραφωτιάς Γεώργιος 7. Τσοτσώνη Κων/να
9. Δαληβίγκας Κων/νος (αποχώρησε μετά την 2η ψηφοφορία της Β΄φάσης)
10. Ντάνος Γεώργιος
11. Τσάτσαρης Κων/νος
12. Μπουγάς Μιχαήλ (αποχώρησε μετά την 1η ψηφοφορία της Β΄φάσης)
13. Λιούλιας Ιωάννης
14. Λιάκος Μιχαήλ
15. Λούτας Ιωάννης
16. Κανελλόπουλος Ευθύμιος
17. Ραχανιώτης Νικόλαος
18. Περαχωρίτης Αθανάσιος
19. Μπούρας Νικόλαος
20. Παπαγεωργίου Σωτήριος

Ο Προεδρεύων εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο το 1ο και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «εκλογή Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου» και ζήτησε να συζητηθεί ως κατεπείγον λόγω της σπουδαιότητάς του και για την καλή και ομαλή λειτουργία του Δήμου.
Οι Δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Λιάκος, Λούτας, Κανελλόπουλος, Ραχανιώτης και Περαχωρίτης δεν συμφωνούν με το κατεπείγον της πρόσκλησης δεδομένου ότι υπήρχε το χρονικό περιθώριο από την παραίτηση του Προέδρου, για τακτικό συμβούλιο.
Το Δημοτικό συμβούλιο αποδέχθηκε με 15 ψήφους υπέρ και 5 κατά, την συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης του θέματος κρίνοντάς το ως κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρ. 67 του Ν. 3852/2010.
Στη συνέχεια ο Προεδρεύων αναφέρθηκε στην αριθ. 199/15.11.2013 απόφαση του Δ.Σ. με την οποία το Δημοτικό συμβούλιο δεν είχε κάνει αποδεκτή την από 8/11/2013 με Α.Π. 20051 αίτηση παραίτησης του Προέδρου του Δημοτικού συμβουλίου κ. Γεωργίου Καραφωτιά. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 54 παρ. 4 «η παραίτηση θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή μετά την παρέλευση ενός μήνα από την κατάθεση της σχετικής αίτησης στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας» και με δεδομένο ότι δεν υπήρξε αίτηση αποδοχής της απόφασης του Δ.Σ. ή ανάκλησης της παραίτησης από τον κ. Καραφωτιά, πρέπει σήμερα να προβούμε σε εκλογή νέου Προέδρου.
Στη συνέχεια κάλεσε, κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 Ν.3852/2010, τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό να εκλέξει, μεταξύ των μελών του, τον υποψήφιο για το αξίωμα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Από την οικεία παράταξη αποφασίστηκε φανερή ψηφοφορία και μεταξύ των υποψηφίων κ.κ. Γ. Δαρδάνη και Κ. Δαληβίγκα που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την θέση του Προέδρου, έλαβαν ο μεν κ. Δαρδάνης 10 ψήφους, ο δε κ. Δαληβίγκας 3 ψήφους.
Κατόπιν των ανωτέρω, ο Προεδρεύων ανακοίνωσε ότι υποψήφιος για την θέση του Προέδρου του Δ.Σ. είναι ο κ. Γεώργιος Δαρδάνης και κάλεσε ονομαστικά τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να προβούν, με μυστική ψηφοφορία, στην εκλογή Προέδρου.

Α΄. Ψηφοφορία:
Μετά το πέρας της ψηφοφορίας, καταμετρήθηκαν είκοσι (20) φάκελοι. Ακολούθησε αποσφράγιση αυτών, αριθμήθηκαν τα ψηφοδέλτια και βρέθηκαν: δέκα τρία (13) ψηφοδέλτια με σταυρό προτίμησης στον υποψήφιο για Πρόεδρο κ. Γεώργιο Δαρδάνη και επτά (7) ψηφοδέλτια λευκά.
Δεδομένου ότι ο υποψήφιος δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία.

Β΄. Ψηφοφορία:
Στην παρούσα φάση είχε αποχωρήσει ο σύμβουλος κ. Μ. Μπουγάς.
Έτσι, μετά το πέρας της ψηφοφορίας, καταμετρήθηκαν δέκα εννέα (19) φάκελοι. Ακολούθησε αποσφράγιση αυτών, αριθμήθηκαν τα ψηφοδέλτια και βρέθηκαν: δέκα τρία (13) ψηφοδέλτια με σταυρό προτίμησης στον υποψήφιο για Πρόεδρο κ. Γεώργιο Δαρδάνη και έξι (6) ψηφοδέλτια λευκά.
Δεδομένου ότι ο υποψήφιος δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία.

Γ΄. Ψηφοφορία:
Στην παρούσα φάση είχε αποχωρήσει ο σύμβουλος κ. Κ. Δαληβίγκας.
Έτσι, μετά το πέρας της ψηφοφορίας, καταμετρήθηκαν δέκα οκτώ (18) φάκελοι. Ακολούθησε αποσφράγιση αυτών, αριθμήθηκαν τα ψηφοδέλτια και βρέθηκαν: δέκα πέντε (15) ψηφοδέλτια με σταυρό προτίμησης στον υποψήφιο για Πρόεδρο κ. Γεώργιο Δαρδάνη και τρία (3) ψηφοδέλτια λευκά.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω ο κ. Γεώργιος Δαρδάνης συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και εκλέγεται Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα από 24.12.2013 μέχρι 31.08.2014.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξ. αριθ. 200 / 2013
Αφού συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Προεδρεύων Δημοτ. σύμβουλος Τα Μέλη
Υπογραφή Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Προεδρεύων Δημοτικός Σύμβουλος

ΑΜΠΟΥ ΖΟΛΩΦ ΙΩΑΝΝΗΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 23 Δεκεμβρίου

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact