Καθορισμός τόπου τέλεσης πολιτικών γάμων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ζευγολατιό: 05-11-2014

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ Αριθμ. Αποφ.: 445

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης,

Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών

Ταχ. Δ/νση: Ζευγολατιό 20001

Πληρ.: Π. Μπακώλη

Τηλ.: 27413605072741360507

Φαξ: 2741052303

· ΘΕΜΑ : «Καθορισμός τόπου τέλεσης πολιτικών γάμων»

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Δήμαρχος Βέλου-Βόχας, Αννίβας Παπακυριάκος

Έχοντας υπ’ όψη:

1.- Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

(ΦΕΚ τ. Α’ 87/7-06-2010)

2.- Τις διατάξεις του Ν. 1250/1982 «Για την καθιέρωση του πολιτικού γάμου»

(ΦΕΚ τ. Α’ 46/7-04-1982)

3.- Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του ΠΔ. 391/1982 «Για την ρύθμιση

λεπτομερειών σχετικά με την τέλεση των πολιτικών γάμων, τη χορήγηση της άδειας

γάμου και το περιεχόμενο της βεβαιωτικής πράξης για την τέλεση των πολιτικών ή

θρησκευτικών γάμων» (ΦΕΚ τ. Α’ 73/18-06-1982)

4.- Την αριθμ. 127080/57460/21-12-2010 (ΦΕΚ 1984 τ. Β’/22-12-2010)

απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης, που αφορά την υποδιαίρεση ληξιαρχικής περιφέρειας Δήμων που

συνιστώνται από συνένωση Ο.Τ.Α., σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010.

5.- Την αριθμ. 365/2014 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού

Αντιδημάρχων Δήμου Βέλου- Βόχας και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1.- Ορίζουμε για την τέλεση των πολιτικών γάμων για όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Βέλου- Βόχας:

α.-Ως ημέρα τέλεσης των πολιτικών γάμων κάθε εβδομάδας την Πέμπτη και ώρα έναρξης της τελετής από 13:00 μ.μ. έως 14:00 μ.μ..

β.- Ως τόπος τελέσεως ορίζεται το γραφείο Δημάρχου της έδρας του Δήμου Βέλου- Βόχας, ήτοι στη Δ. Κ. Ζευγολατιού

2.- Η παρούσα καταργεί κάθε προηγούμενη απόφαση.

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 445/2014.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα , υπογράφεται όπως ακολουθεί :

Ο Δήμαρχος

Αννίβας Παπακυριάκος

Κοινοποίηση:

1.- Δ/νση Διοίκησης/

Τμήμα Δημοτολογίου

2.- Ληξιαρχεία Δ. Βέλου- Βόχας

3.- Αρμόδια Υπάλληλο

τέλεσης Πολιτικών Γάμων

4.- Οριζόμενους Αντιδημάρχους

 

Προηγούμενη ανάρτηση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact