ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ

ΑΔΑ: Β2Α4Ω9Π-ΨΙ2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Ζευγολατιό 01-09-2014
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ
ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Τηλ.: 2741360522, 507

ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 365 /2014

Ο Δήμαρχος Βέλου Βόχας Κορινθίας

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(Α’ 87), αναφορικά με τις αρμοδιότητες Δημάρχου, τον ορισμό Αντιδημάρχων
και την αναπλήρωση του Δημάρχου και του άρθρου 6 παρ. 1α & 1β Ν. 4071/2012.
2. Τις διατάξεις του άρθρ. 92 Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε η παρ. 1 με την
παράγραφο 3ε του άρθρου 3 Ν 4051/2012 σύμφωνα με τις οποίες ορίζεται ότι σε δήμους με αριθμό αντιδημάρχων έως τέσσερις (4), δικαιούνται αντιμισθίας οι δύο (2).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 88 Ν. 3463/2006.
4. Την υπ΄αριθ. 15150/15.04.2014 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και
Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας με το Ν. 3852/2010»
όπως ισχύει.
5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της ΕΣΥΕ
για τον Δήμο Βέλου Βόχας ΦΕΚ 3465/28-12-2012 τ Β σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός
του ανέρχεται στους 19.027 κατοίκους.
6. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Βέλου-Βόχας (ΦΕΚ 2694/Β/11-11-2011)
7. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους
του Δήμου Βέλου- Βόχας, με θητεία από 01/09/2014 μέχρι 28/02/2017 εντός της
τρέχουσας δημοτικής περιόδου :

1. Τον κ. Τρωγάδη Βασίλειο του Παναγιώτη με αντιμισθία στον οποίο μεταβιβάζονται οι παρακάτω καθ΄ ύλην αρμοδιότητες :
Η εποπτεία, ευθύνη και λειτουργία των κάτωθι οργανικών μονάδων:

* της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα Αιρετών Οργάνων – Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείων και Αλλοδαπών – Τμήμα Γενικής Διοίκησης – Τμήμα ΚΕΠ Βόχας και Τμήμα ΚΕΠ Βέλου)

* της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και προμηθειών – Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας και Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας)

* των Γραφείων α) Αδειοδοτήσεων – Λοιπών Εμπορικών Δραστηριοτήτων και β) Απασχόλησης και Τουρισμού του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

καθώς και τις Αρμοδιότητες Διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος έχει το δικαίωμα υπογραφής α) πάσης φύσεως εγγράφων (εκθέσεων ανάληψης υποχρεώσεων δαπάνης, βεβαιώσεων – βεβαιωτικών καταλόγων, πιστοποιητικών-βεβαιώσεων) της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και β) πιστοποιητικών-βεβαιώσεων Δημοτικής Κατάστασης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών καθώς και γ) θεώρηση γνησίου υπογραφής- ακριβούς αντιγράφου.
———————————————————————————————————————–
2. Τον κ. Ρόζο Νικόλαο του Ιωάννη στον οποίο μεταβιβάζονται οι παρακάτω καθ΄ ύλην αρμοδιότητες :
Η εποπτεία, ευθύνη και λειτουργία της κάτωθι οργανικής μονάδας:

* του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος

Ο ανωτέρω ορίζεται κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Βέλου και εξουσιοδοτείται για την υπογραφή πάσης φύσεως α) εγγράφων του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, β) βεβαιώσεων και πιστοποιητικών Δημοτικής Κατάστασης της Δημοτικής Ενότητας Βέλου καθώς και γ) θεώρηση γνησίου υπογραφής – ακριβούς αντιγράφου .
———————————————————————————————————————–
3. Τον κ. Τανισχίδη Χαράλαμπο του Αναστασίου με αντιμισθία στον οποίο μεταβιβάζονται οι παρακάτω καθ΄ ύλην αρμοδιότητες :
Η εποπτεία, ευθύνη και λειτουργία των κάτωθι οργανικών μονάδων:

* των Τμημάτων α)Μελετών και Επιβλέψεων Τεχνικών Έργων (Γραφείο Προγραμ/σμού Έργων, Γραφείο Μελετών και Επιβλέψεων, Γραφείο Εγκαταστάσεων και Αδειοδοτήσεων,
Γραφείο Τεχνικών Έργων, Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, Γραφείο Έργων
ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης) και β) Εκτέλεσης και Συντήρησης Έργων
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας και
* του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας (Γραφείο Περιβάλλοντος
και Πολιτικής Προστασίας και Γραφείο Πρασίνου) της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος

Ο ανωτέρω εξουσιοδοτείται για την υπογραφή πάσης φύσεως α) εγγράφων του
Τμήματος Μελετών και Επιβλέψεων Τεχνικών Έργων και του Τμήματος
Εκτέλεσης και Συντήρησης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
και Πολεοδομίας β) βεβαιώσεων και πιστοποιητικών Δημοτικής Κατάστασης
της Δημοτικής Ενότητας Βόχας καθώς και
γ) θεώρηση γνησίου υπογραφής – ακριβούς αντιγράφου .
————————————————————————————————————–
4. Την κ. Καλλίρη Μαρία του Χρήστου στην οποία μεταβιβάζονται οι παρακάτω καθ΄ ύλην αρμοδιότητες :
Η εποπτεία, ευθύνη και λειτουργία των κάτωθι οργανικών μονάδων:

* του Αυτοτελούς Γραφείου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και ειδικότερα: Αρμοδιότητες Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των φύλων, Αρμοδιότητες Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, Αρμοδιότητες Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
* των Γραφείων α) Γεωργικής Ανάπτυξης και β) Κτηνοτροφίας και Αλιείας του Αυτοτελούς Τμήματος της Τοπικής Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Η ανωτέρω Αντιδήμαρχος εξουσιοδοτείται για την υπογραφή α) πάσης φύσεως εγγράφων του Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού β) βεβαιώσεων και πιστοποιητικών Δημοτικής Κατάστασης του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείων και Αλλοδαπών καθώς
και γ) θεώρηση γνησίου υπογραφής – ακριβούς αντιγράφου .
———————————————————————————————————-
Κάθε αντιδήμαρχος στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων του οφείλει να συνεργάζεται
με τους Προέδρους των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων και
τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Όλοι οι Αντιδήμαρχοι δύνανται να τελούν πολιτικούς γάμους σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Ν.Δ. 321/1982.
Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Τρωγάδης Βασίλειος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος κάποιου Αντιδημάρχου, τις αρμοδιότητες ασκεί
ο ίδιος ο Δήμαρχος.
Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε μία
εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Η απόφαση ισχύει από σήμερα και μέχρι ανάκλησης ή τροποποίησής της.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ

ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ

 

ΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ

ΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

 

ΤΡΩΓΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑΝΙΣΧΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΡΟΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΛΛΙΡΗ ΜΑΡΙΑ

Προηγούμενη ανάρτηση Συνδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 7/9/2014

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact