«Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών υδρομετρητών  στον Δήμο Βέλου – Βόχας, Δ.Ε. Βόχας»

«Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών υδρομετρητών

 στον Δήμο Βέλου – Βόχας, Δ.Ε. Βόχας»

 

1. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ-ΚΗΜΔΗΣ ΒΟΧΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΒΟΧΑΣ_signed ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΒΟΧΑΣ ορθή επανάληψη ΔΙΑΥΓΕΙΑ_signed Υπ. Οικονομικής Προσφοράς ΒΟΧΑΣ Υπ. Οικονομικής Προσφοράς ΒΟΧΑΣ Υπ. Τεχνικής Προσφοράς ΒΟΧΑΣ Υπ. Τεχνικής Προσφοράς ΒΟΧΑΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών υδρομετρητών

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact