Προσθήκη κυρίου ονόματος

Προσθήκη Κύριου Ονόματος

Αρμόδιο Τμήμα

Τμήμα Μητρώου Αρένων 
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης

Περιγραφή Διαδικασίας

Προσθήκη Κύριου Ονόματος

Λίστα Δικαιολογητικών

  1. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον δήμαρχο ή πρόεδρο της κοινότητας περι της εγγραφής στο μητρώο αρρένων του κατά περίπτωση χωρίς κύριο όνομα προσώπου (άρθρο 11 του Ν.2119/1993)
  2. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως στην οποία έχει καταχωριστεί το όνομα που δόθηκε. Γι απρόσωπα για τα οποία δεν υπάρχει  ληξιαρχική πράξη γεννήσεως, υποβάλλονται τα κάτωθι με σειρά προτεραιότητας τα δικαιολογητικά.
    o βεβαίωση του εφημερίου απο τα τηρούμενα βιβλία “βαπτίσεων” της εκκλησίας  απο την οποία να προκύπτει το όνομα που δόθηκε κατά την βάπτιση ή όμοια του οικείου θρησκευτικού λειτουργού Τεμένους ή Συναγωγής απο τα τηρούμενα βιβλία γεννήσεων απο την οποία να προκύπτει το όνομα που δόθηκε κατά την γέννηση ή την περιτομή.
    o Υπεύθυνη δήλωση κάθε προσώπου που ασκεί οπωσδήποτε την γονική μέριμνα ή επιτροπεία ή του αναδόχου, για το όνομα που δόθηκε ή σε περίπτωση έλλειψης αυτής υπεύθυνη δήλωση του ίδιου του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1599/86 (Υπουργική απόφαση αριθ. Φ.42301/12168/1993)

Αίτηση

Προηγούμενη ανάρτηση Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας με Πολιτογράφηση

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact