ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ/ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος  ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ, στα  πλαίσια του N. 5036/23 (ΦΕΚ 77 Α/28-3-2023) «Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις, προστασία  των συντάξεων από τον πληθωρισμό και άλλες διατάξεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητα» ανακοινώνει τη ρύθμιση οφειλών.

Ποιες οφειλές αφορά: Στη ρύθμιση του άρθρου 90 Ν. 5036/23, υπάγονται κάθε είδους οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, που  κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την 1.11.2021 και έως την 1.2.2023  όπου πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

α) Ο οφειλέτης να μην είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές ή αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές στις ταμειακές υπηρεσίες των δήμων την 1η.11.2021.

β) Ο οφειλέτης να έχει υποβάλλει όλες τις δηλώσεις εισοδήματος για την τελευταία πενταετία μέχρι την 31η.12.2022.

γ) Ο οφειλέτης κατά τον χρόνο υπαγωγής στη ρύθμιση να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.

Επίσης δίνεται η δυνατότητα αναβίωσης των ρυθμίσεων των άρθρων 110 έως και 117 του ν. 4611/2019 (Α’ 73) και των άρθρων 165 έως και 172 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) που απωλέσθηκαν ή κατέστησαν μη εξυπηρετούμενες έως την 1η.2.2023.

Εξαιρέσεις: Οι οφειλές που δεν μπορούν να υπαχθούν σε νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής ή η ρύθμισή τους απαγορεύεται από άλλους νόμους.

Ελάχιστο ποσό δόσης: Ελάχιστη δόση 30€.

Προθεσμία αίτησης: Από 28/03/2023 έως το αργότερο 30/06/2023.

Τρόπος υποβολής: Η αίτηση υποβάλλεται προς τον οικείο δήμο είτε μέσω του δικτυακού τόπου του δήμου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (protokollo@1306.syzefxis.gov.gr) ή μέσω ειδικής εφαρμογής του δήμου ή της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος.

Αριθμός δόσεων (36 ή εως 72)

Οι οφειλές μπορούν να ρυθμιστούν είτε σε τριάντα έξι (36) δόσεις είτε έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις .

Ηλεκτρονική καταβολή δόσεων  Τον αριθμό λογαριασμού μπορούν να προμηθευτούν οι ενδιαφερόμενοι από το γραφείο της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ. (Τηλ. 2741360517,2741360515,2742360322) και στο email: protokollo@1306.syzefxis.gov.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προηγούμενη ανάρτηση ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact