ΠΡΟΣΚΛΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Π.Σ

ΑΔΑ: Β4ΛΤΩ9Π-ΤΕ3

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Βέλο, 20-06-2012

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Π.: 10718

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για υποβολή ενστάσεων επί του Β1 σταδίου της μελέτης: «Μελέτη Πολεοδόμησης Περιοχής Οικιστικής Επέκτασης (Ε1γ) του

Γ.Π.Σ. του Δ. Βέλου» στην περιοχή «Βάλτος» ή «Αγία Αικατερίνη» ή «Γκουριώτικα» της Δημοτικής Κοινότητας

Βέλου.

Μετά την αριθμ. 86/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέλου – Βόχας περί παραλαβής του Β1 σταδίου της ανωτέρω

μελέτης, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες προκειμένου να λάβουν γνώση του Β1 σταδίου της Πολεοδομικής Μελέτης.

Οι τυχόν αντιρρήσεις ή ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν εντός 15 εργάσιμων ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας

πρόσκλησης στον Τύπο, (από 26/06/2012 έως 16/07/2012).

Ενημερώνουμε ότι στην παρούσα φάση μπορούν να καταθέσουν δηλώσεις ιδιοκτησίας όσοι ιδιοκτήτες δεν έχουν καταθέσει κατά την

φάση των αναρτήσεων της μελέτης κτηματογράφησης

Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας ορίζεται σε 15 ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης,

(από 26-06-2012 έως 16-07-2012).

Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με τη δήλωση ιδιοκτησίας, για αυτούς που δεν έχουν υποβάλλει δήλωση ιδιοκτησίας

και τα οποία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν μαζί τους σύμφωνα με την 90327/7188/ 15.11.94 Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ

(ΦΕΚ 877/Β/94) είναι:

1. Φωτοαντίγραφα συμβολαίων του σημερινού ιδιοκτήτη του ακινήτου καθώς και των ιδιοκτητών μέχρι την ημερομηνία 10 Μαρτίου 1982

και τα συνοδεύοντα αυτά τοπογραφικά διαγράμματα.

2. Πιστοποιητικά μεταγραφής, βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων της ιδιοκτησίας.

3. Αντίγραφα μερίδων όλων των ιδιοκτητών σημερινών και μέχρι την 10-3-1982.

Οι κύριοι, νομείς και κάτοχοι ακινήτων δύναται να λάβουν γνώση επί των σχεδίων της μελέτης καθημερινά από τις 9.00 π.μ. μέχρι

01.30 μ.μ. στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βέλου – Βόχας επί της Π.Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών στο πρώην Κοινοτικό Κατάστημα

Βραχατίου. (Πληροφορίες: Γ. Σαντάρμη, τηλ.: 2741055274)

 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ

Προηγούμενη ανάρτηση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact