ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Ζευγολατιό 02-01-2013

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                   ΑΠ : 22

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθμ. 1/2013

Ο Δήμαρχος Βέλου- Βόχας

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58, 59 κ 282 παρ 16 του Ν. 3852/ 2010

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), αναφορικά με τις αρμοδιότητες Δημάρχου ,

τον ορισμό Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου .

2 .Τον Ν 3463/2006 αρθρο 87,88 .

3.Το Ν.4071/2012 άρθρο 6 ,το Ν 4051/2012 .

4. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2001 της Ε.Σ.Υ.Ε.

για τον Δήμο Βέλου Βόχας, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 18.323.

5. Το γεγονός ότι ο Δήμος Βέλου- Βόχας εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 του Ν. 3852/ 2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν 4 Αντιδήμαρχοι.

6.Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν.3852/2012, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4051/2012 σε εφαρμογή του Ν. 4046/2012, σύμφωνα με τις οποίες ορίζεται ότι σε δήμους με αριθμό αντιδημάρχων έως τέσσερις (4) δικαιούνται αντιμισθίας οι δύο (2).

7.Τον ΟΕΥ του Δήμου Βέλου Βόχας Κορινθίας .

8.Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου Βέλου Βόχας .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους

του Δήμου Βέλου- Βόχας, με θητεία από 02/01/2013 μέχρι 31/08/2014

εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

1. Ορίζει Αντιδήμαρχο με αντιμισθία

τον κο Τρωγάδη Βασίλειο του Παναγιώτη κ του μεταβιβάζονται οι κάτωθι αρμοδιότητες :

Η εποπτεία, ευθύνη και λειτουργία των κάτωθι οργανικών μονάδων:

*Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών (αρμόδιος για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων που αφορούν την δημοτική κατάσταση και την καταγραφή των ληξιαρχικών γεγονότων στην περιοχή του Δήμου, για τον σχεδιασμό και τον συντονισμό εφαρμογής των πολιτικών, συστημάτων και διαδικασιών που αποσκοπούν στην ορθολογική διοίκηση / διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου και για την παροχή γενικών υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης προς τις δημοτικές υπηρεσίες. Επίσης είναι αρμόδια για την διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη των αιρετών οργάνων. Στην Διεύθυνση υπάγονται και τα δύο ΚΕΠ).

*Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (αρμόδιος για την αποτελεσματική τήρηση των οικονομικών προγραμμάτων λειτουργίας του Δήμου, τη σωστή απεικόνιση των οικονομικών πράξεων και τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών του, καθώς και τη διασφάλιση και αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας και την αποτελεσματική διενέργεια όλων των νόμιμων διαδικασιών που απαιτούνται για την προμήθεια υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών του Δήμου).

*Γραφείο Αδειοδοτήσεων – Λοιπών Εμπορικών Δραστηριοτήτων και Γραφείο Απασχόλησης-Τουρισμού του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομίας και Ανάπτυξης.

(Αδειοδότηση και εποπτεία των εμπορικών δραστηριοτήτων και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, στην περιοχή του Δήμου, την προστασία του καταναλωτή, την προώθηση της απασχόλησης και την εφαρμογή ενεργειών τουριστικής ανάπτυξης).

Επίσης ο ανωτέρω ορίζεται για την υπογραφή εκθέσεων ανάληψης υποχρεώσεων δαπάνης, πάσης φύσεως βεβαιώσεων-βεβαιωτικών καταλόγων και πιστοποιητικών-βεβαιώσεων των δύο Διευθύνσεων, θεώρηση γνησίου υπογραφής και ακριβούς αντιγράφου. Τέλος αναλαμβάνει και την αρμοδιότητα σε θέματα διαχείρισης Κοιμητηρίων-Άδειες Ταφής .

2. Ορίζει Αντιδήμαρχο με αντιμισθία

τον κο Τσάτσαρη Κωνσταντίνο του Νικολάου μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες του τμήματος: Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος (αρμοδιότητες Καθαριότητας- Ανακύκλωσης και διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων)

Επίσης ο ανωτέρω εξουσιοδοτείται να υπογράφει για την θεώρηση γνησίου υπογραφής και του ακριβούς αντιγράφου.

3. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον κο Δαρδάνη Γεώργιο του Φιλίππου και του μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες των τμημάτων:

Α. Τμήματος Εκτέλεσης και Συντήρησης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τεχνικά έργα, Ηλεκτρομηχανολογικά έργα, Έργα Ύδρευσης –Άρδευσης- Αποχέτευσης- διαχείρισης συντήρησης οχημάτων) και

Β. Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος (Αρμοδιότητες σε θέματα Πολιτικής προστασίας, εξοικονόμησης ενέργειας, Πρασίνου)

Γ. Αρμοδιότητες Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης και Γραφείου Κτηνοτροφίας και Αλιείας του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (αρμόδιος για την προστασία και ανάπτυξη της φυτικής παραγωγής, της ζωικής παραγωγής και της αλιείας στην περιοχή του Δήμου, την υποστήριξη του αγροτικού κόσμου για την βελτίωση των μεθόδων εργασίας και την καλύτερη οργάνωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων).

Επίσης ο ανωτέρω είναι συντονιστής της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου καθώς και του προγράμματος ΄΄Γαλάζιες Σημαίες΄΄, ενώ εξουσιοδοτείται να υπογράφει για την θεώρηση γνησίου υπογραφής και του ακριβούς αντιγράφου καθώς και τις βεβαιώσεις παραγωγών λαϊκών αγορών ως μέλος της Τριμελούς Επιτροπής.

4. Ορίζει Αντιδήμαρχο την κα Τζαναβάρα Κωνσταντίνα του Δημητρίου και τις μεταβιβάζονται οι κάτωθι αρμοδιότητες

*Γραφείου Κοινωνικής Προστασίας (Πρόνοια), Παιδείας και Αθλητισμού. Αναλυτικά η ανωτέρω θα είναι αρμόδια:

για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής-Ανάπτυξης Εθελοντισμού-ΚΑΠΗ, των πολιτικών ισότητας των φύλων καθώς και για την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας στην περιοχή του Δήμου, με τη λήψη των καταλλήλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων. Επίσης για την προώθηση της Δια Βίου Μάθησης, καθώς και για το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων Αθλητισμού και Νέας Γενιάς.

Η ανωτέρω έχει την εποπτεία, ευθύνη και λειτουργία του Κέντρου Νεολαίας και Πολιτισμού καθώς και των δύο προγραμμάτων ΄΄Βοήθεια στο Σπίτι΄΄, ενώ εξουσιοδοτείται να υπογράφει τις άδειες ταφής της Δ.Ε. Βέλου.

Επίσης η ανωτέρω εξουσιοδοτείται να υπογράφει πάσης φύσεως βεβαιώσεων(μόνιμης κατοικίας) και πιστοποιητικών της προσωπικής κατάστασης των δημοτών Δημοτικής Ενότητας Βέλου καθώς θεώρηση γνησίου υπογραφής και ακριβούς αντιγράφου

Κάθε αντιδήμαρχος στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων του οφείλει να συνεργάζεται με τους Προέδρους των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων και τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Όλοι οι Αντιδήμαρχοι δύνανται να τελούν πολιτικούς γάμους σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Ν.Δ. 321/1982.

Στον Αντιδήμαρχο Τρωγάδη Βασίλειο ανατίθενται τα καθήκοντα αναπλήρωσης Δημάρχου και υπογραφής Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος κάποιου Αντιδημάρχου, τις αρμοδιότητες ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος.

Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού

ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Η απόφαση ισχύει από σήμερα και μέχρι ανάκλησης ή τροποποίησής της.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ

ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Αναδάσωση στον πρώην ΧΑΔΑ Ζευγολατιού στη θέση ΄΄Πουρνάρι΄΄ από την Κίνηση Ενεργών Πολιτών Ζευγολατιού ΄΄ΚΟΙΝΩΝΙΑ΄΄

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact