Πρόχειρο Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου28ης Αυγούστους 2013 (16η Συνεδρίαση)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αριθ.Πρωτ: 15060

16 η Συνεδρίαση

Tην 28 του μήνα Αυγούστου έτους 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα19,30 συνήλθε στην αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέλου – Βόχας στο Ζευγολατιό, το Δημοτικό Συμβούλιο Βέλου Βόχας σε συνεδρίαση τακτική σύμφωνα με το αρθ. 67 του Ν.3852/2010 παρόντος του Δημάρχου Βέλου Βόχας Αννίβα Παπακυριάκου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .

Ακολούθως διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία ,δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 18 και ονομαστικά οι:
Παρόντες Απόντες

Καραφωτιάς Γεώργιος Πρόεδρος Π
Αμπού-Ζολώφ Ιωάννης Α
Δαληβίγκας Κων/νος Π
Δαρδάνης Γεώργιος Π
Λιούλιας Ιωάννης Α
Μπεκιάρης Δημήτριος Α
Μπουγάς Μιχαήλ Π
Ντάνος Γεώργιος Π
Παλυβός Κων/νος Α
Παπαλέκας Αθανάσιος Π
Πρεδάρης Γεώργιος Π
Σιάτος Γεώργιος Α
Τζαναβάρα Κωνσταντίνα Α
Τρωγάδης Βασίλειος Π
Τσάνος Νικόλαος Π
Τσάτσαρης Κων/νος Π
Λάζος Χρήστος
Π
Κανελλόπουλος Ευθύμιος Α
Λιάκος Μιχαήλ Π
Λούτας Ιωάννης Α
Τριανταφύλλου Γεώργιος Π
Ραχανιώτης Νικόλαος Π
Μερκούρη Παναγιώτα Π
Περαχωρίτης Αθανάσιος Π
Μπούρας Νικόλαος Α
Τσοτσώνη Κωνσταντίνα Π
Παπαγεωργίου Σωτήριος Π
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν νόμιμα και παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων καθώς και οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων:
Μαγγίνας Γεώργιος Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Ζευγολατιού Π
Μπιτσάκος Σπυρίδων Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Βοχαϊκού Π
ΑναγνωστόπουλοςΑναστάσιοςΕκπρόσωπος
ΤοπικήςΚοινότηταςΕυαγγελιστρίας Π
Καραχοντζίτης Αντώνιος Πρόεδρος Τοπικού Κοινότητας Κοκκωνίου Α
Μπέζιος Δημήτριος Πρόεδρος Τοπικού Κοινότητας Μπολατίου Π
Παπαδημητρίου Θεοφάνης Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Νεράντζας Α
Λάγιος Ιωάννης Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Σουληναρίου Π
Δημητρίου Παναγιώτης Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Ταρσινών Π
.Χουσαλάς Άγγελος Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Χαλκείου Α
. Πάνου Νικόλαος, Πρόεδρος Τοπικού Κοινότητας Ελληνοχωρίου Α
Κόλλιας Νικόλαος Πρόεδρος Τοπικού Κοινότητας Κρηνών Π
Κούτουλας Δημήτριος Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Βέλου Π
Νούτσης Κων/νος Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Στιμάγκας Α
Δαληβίγκας Γεώργιος Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου Α
Μαστοράκος Άγγελος Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Πουλίτσας
Α

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν νόμιμα αλλά δεν παραβρέθηκαν οι ακόλουθοι Πρόεδροι των Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε νόμιμα και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων της Δημοτικής Ενότητας Βέλου κ. Παπαϊωάννου Παναγιώτης .

Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ

1. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 64/2013 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» με θέμα ΄΄ Τροποποίηση προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» οικ. έτους 2013 (2η) ΄ ΄ .
Παρόντες 18 Απόντες 9 ( Αμπού Ζολώφ – Λιούλιας-Μπεκιάρης-Παλυβός-Σιάτος-Τζαναβάρα-Κανελλόπουλος-Λούτας-Μπούρας)
Εισηγητής Πρόεδρος

Αφορά ενίσχυση πιστώσεων
Εισφορές ΕΟΠΠΥ 8.000,00 ευρώ
Κρατησεις ΕΑΔΔ 1.000,00
Χαρτόσημο 500,00
Υπέρ ΟΓΑ 500,00

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ

2. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στο Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Θεάτρων Κινηματογράφων Περιφέρειας Δήμου Βέλου – Βόχας Ν. Κορινθίας, για το έτος 2013.
Παρόντες 18 Απόντες 9 (Αμπού Ζολώφ – Λιούλιας-Μπεκιάρης-Παλυβός-Σιάτος-Τζαναβάρα-Κανελλόπουλος-Λούτας-Μπούρας)
Εισηγητής Πρόεδρος
Τακτικός κος Παπαλέκας Αναπληρωματικός κα Μερκούρη

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ

3. Έγκριση έναρξης από το Δήμο της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος κύρωσης του δικτύου κοινοχρήστων χώρων της παρ. 1 του αρθ. 35 του Ν. 3937/2011 σύμφωνα με το αρθ. 2 του ΦΕΚ 2200/30-09-2011 κατόπιν αιτήσεως της εταιρείας «Π. Μπαχταλιάς – Π. Τσίτσιος ΟΕ».
Παρόντες 18 Απόντες 9 (Αμπού Ζολώφ – Λιούλιας-Μπεκιάρης-Παλυβός-Σιάτος-Τζαναβάρα-Κανελλόπουλος-Λούτας-Μπούρας)
Εισηγητής Πρόεδρος

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ

4. Έγκριση ονομασίας οδού στη Δημοτική Κοινότητα Βέλου.
Παρόντες 18 Απόντες 9 (Αμπού Ζολώφ – Λιούλιας-Μπεκιάρης-Παλυβός-Σιάτος-Τζαναβάρα-Κανελλόπουλος-Λούτας-Μπούρας)
Εισηγητής Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Βέλου
Η οδός έμπροσθεν της οικίας Κοκορέλη Δημητρίου πλησίον του Νεκροταφείου σε οδό Γαλήνης
Ψήφισε θετικά κ ο Πρόεδρος της Δ Κ Βέλου

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ

5. Έγκριση ονομασίας οδών στην Τοπική Κοινότητα Μπολατίου.
Παρόντες 18 Απόντες 9 (Αμπού Ζολώφ – Λιούλιας-Μπεκιάρης-Παλυβός-Σιάτος-Τζαναβάρα-Κανελλόπουλος-Λούτας-Μπούρας)
Εισηγητής Πρόεδρος
Από ΠΕΟ έως Κολοκοτρώνη σε οδο Αγ Ειρήνης Χρυσοβαλάντου
Το πρώτο αδιέξοδο που τέμνει βόρεια την Κολοκοτρώνη σε οδό Ρήγα Φεραίου
Το δεύτερο αδιέξοδο που τέμνει βόρεια την Κολοκοτρώνη σε οδό Ν Σκουφά
Η αδιέξοδος οδός της Αριστοτέλους σε οδό Σωκράτους
Η οδός που τέμνει την Κροκιδά κ 25ης Μαρτίου στα όρια Ευαγγελιστρίας σε οδό Αδαμάντιου Κοραή
Η οδός που τέμνει την 25η Μαρτίου στο πρώτο αδιέξοδο βόρεια σε οδό Κων/νου Κανάρη
Ψήφισε κ ο πρόεδρος της ΤΚ Μπολατίου

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ

6. Υποβολή πρότασης στο Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονιων Νήσων στον άξονα προτεραιότητας: «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Πελοποννήσου» στη Θεματική Προτεραιότητα 60 «Άλλη συνδρομή για τη βελτίωση των πολιτιστικών υπηρεσιών» και στην κατηγορία πράξης «Δημιουργία / Υποστήριξη πολιτιστικών θεσμών και ενίσχυση δραστηριοτήτων στον Πολιτιστικό τομέα».
Παρόντες 17 Απόντες 10 (Αμπού Ζολώφ – Λιούλιας-Μπεκιάρης-Παλυβός-Σιάτος-Τζαναβάρα-Κανελλόπουλος-Λούτας-Μπούρας-Λάζος)
Εισηγητής Πρόεδρος

Η πρόταση θα αφορά το θέμα τρύγος κ διαδικασία του ανά τους αιώνες με αναφορά στο Ν Κορινθίας κ θα συνοδεύονται με εκδηλώσεις πολιτιστικές με θέμα τη σταφίδα .

Αποχώρησε πριν την ψηφοφορία τασσόμενος κατά της εισήγησης ο κος Λάζος

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με 13 ψήφους υπέρ έναντι 4 μειοψηφούντων των :
Παπαγεωργίου –Ραχανιώτη –Λιάκος ο οποίος έριξε την ευθύνη της καταψήφισης στη Δημοτική αρχή για έλλειψη ενημέρωσης -Μερκούρη

7. Σχεδιασμός πρότασης και συμπλήρωση των απαιτούμενων συνοδευτικών εγγράφων.
Παρόντες 17 Απόντες 10 (Αμπού Ζολώφ – Λιούλιας-Μπεκιάρης-Παλυβός-Σιάτος-Τζαναβάρα-Κανελλόπουλος-Λούτας-Μπούρας-Λάζος)
Εισηγητής Πρόεδρος

Την πρόταση θα αναλάβει η ΜΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ χωρίς αμοιβή ,αλλά θα αναλάβει δράσεις στην υλοποίηση του προγράμματος. Που θα αφορά την περιοχή της Στιμάγκας λόγω της δραστηριότητας του λαογραφικού συλλόγου ΘΥΑΜΙΣ κ θα επιχειρηθεί να συνδυαστεί με φορείς του Δήμου ,βιβλιοθήκη ΝΠΔΔ Πολιτισμού κλπ

Περαχωρίτης :Ζήτησε να υπάρξει δέσμευση συλλόγου κ ΜΚΟ να κατανείμουν πιστώσεις του προγράμματος στο σύνολο των δραστηριοποιούμενων συλλόγων στο Δήμο

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με ψήφους 11 υπέρ ,μειοψηφούντων των : Παπαγεωργίου Ραχανιώτη- Τσάνου –Δαληβίγκας –Λιάκος ο οποίος έριξε την ευθύνη της καταψήφισης στη Δημοτική αρχή για έλλειψη ενημέρωσης- Μερκούρη

8. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 54/2013 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ » με θέμα ΄΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 (2η) ΄΄.
Παρόντες 16 Απόντες 11 (Αμπού Ζολώφ – Λιούλιας-Μπεκιάρης-Παλυβός-Σιάτος-Τζαναβάρα-Κανελλόπουλος-Λούτας-Μπούρας-Λάζος-Παπαλέκας)
Εισηγητής Πρόεδρος
Αφορά ενίσχυση πιστώσεων για είσπραξη κρατήσεων υπέρ ΜΤΠΥ 50 ευρώ ,υπέρ Ειδ Εισφ Αλληλ. 100 ευρώ κ ταχυδρομικά τέλη μείωση από 1,000 σε 150 ευρώ κ μεταφέρεται σε κωδικό για τηλεφωνικά τέλη

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με μειοψηφούντος του κου Παπαγεωργίου που ψήφισε ΛΕΥΚΟ

9. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 64/2013 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ » με θέμα ΄΄ Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 (3η) ΄΄.
Παρόντες 16 Απόντες 11 (Αμπού Ζολώφ – Λιούλιας-Μπεκιάρης-Παλυβός-Σιάτος-Τζαναβάρα-Κανελλόπουλος-Λούτας-Μπούρας-Λάζος-Παπαλέκας)
Εισηγητής Πρόεδρος
Μεταφέρεται ποσό 15000 ευρώ για προμήθεια κάδων απορριμμάτων
Κ 2.000 ευρώ για προμήθεια ειδών καθαριότητας

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία μειοψηφούντος του κου Παπαγεωργίου που ψήφισε ΛΕΥΚΟ

10. Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2013 (4η).
Παρόντες 16 Απόντες 11 (Αμπού Ζολώφ – Λιούλιας-Μπεκιάρης-Παλυβός-Σιάτος-Τζαναβάρα-Κανελλόπουλος-Λούτας-Μπούρας-Λάζος-Παπαλέκας)
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κος Τρωγάδης
Αφορά μεταφορές ποσών :
Ποσό 5,000 για μίσθωμα απορριμματοφόρου
Ποσό 430 ευρώ για μισθώματα ακινήτων
Ποσό 2,388 για προμήθεια λαμπτήρων
Ποσό 2,000 ευρώ για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων
Ποσό 11,900 για τοπογραφικά διαγράμματα Ζευγολατιού Σχέδιο Πόλης
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία μειοψηφούντος του κου Παπαγεωργίου που ψήφισε ΛΕΥΚΟ

11. Γνωμοδότηση για το ιδιοκτησιακό καθεστώς δρόμου στη Δ.Κ. Βραχατίου κατόπιν αιτήσεως κ. Ι. Θωμόπουλου.
Παρόντες 16 Απόντες 11 (Αμπού Ζολώφ – Λιούλιας-Μπεκιάρης-Παλυβός-Σιάτος-Τζαναβάρα-Κανελλόπουλος-Λούτας-Μπούρας-Λάζος-Παπαλέκας)
Εισηγητής

Η συγκεκριμένη έκταση αποτελεί δημοτική έκταση πλάτους 2.5 μέτρων
ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

12. Αναγνώριση οδού εντός σχεδίου πόλεως Βέλου και προϋφιστάμενη του 1923 στη Δ.Κ. Βέλου κατόπιν αιτήσεως κ. Α. Σκούρου.
Παρόντες 16 Απόντες 11 (Αμπού Ζολώφ – Λιούλιας-Μπεκιάρης-Παλυβός-Σιάτος-Τζαναβάρα-Κανελλόπουλος-Λούτας-Μπούρας-Λάζος-Παπαλέκας)
Εισηγητής Πρόεδρος

Η οδός αυτή υφίσταται προ του 1923

Ψήφισε θετικά κ ο Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Βέλου

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ

13. Έγκριση μίσθωσης αγροτεμαχίου με γεώτρηση στην Τοπική Κοινότητα Μπολατίου.
Παρόντες 16 Απόντες 11 (Αμπού Ζολώφ – Λιούλιας-Μπεκιάρης-Παλυβός-Σιάτος-Τζαναβάρα-Κανελλόπουλος-Λούτας-Μπούρας-Λάζος-Παπαλέκας)
Εισηγητής Πρόεδρος

Ο κος Περαχωρίτης πρότεινε την ενοικίαση του αγροκτήματος από 01-01-2013

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία μειοψηφούντος του κου Παπαγεωργίου ο οποίος πρότεινε να υδροδοτηθεί ο Δήμος Βέλου Βόχας από την Στυμφαλία

14. Συγκρότηση Επιτροπής για το θέμα «Αναγνώριση οικισμού Καλεντζίου σε Τοπική Κοινότητα».
Παρόντες 16 Απόντες 11 (Αμπού Ζολώφ – Λιούλιας-Μπεκιάρης-Παλυβός-Σιάτος-Τζαναβάρα-Κανελλόπουλος-Λούτας-Μπούρας-Λάζος-Παπαλέκας)
Εισηγητής Πρόεδρος
Η εισήγηση του Προεδρείου : Μπακώλη Πολίτης Βαμβάτσικος Τζελέπης Ραχανιώτης Μαγγίνας
Ο κος Πρεδάρης πρότεινε να συμμετέχουν οι επικεφαλής όλων των παρατάξεων κ οι Σύμβουλοι από το Ζευγολατιό και οι Μπακώλη Πολίτης Βαμβάτσικος
Ο κος Λιάκος είπε ότι η συγκρότηση είναι εκ του περισσού καθότι η αναγνώριση προβλέπεται από την Νομοθεσία
Οι κύριοι Τρωγάδης κ Τριανταφύλλου πρότεινα να ολοκληρώσει η επιτροπή το έργο της σε 15 ημέρες κ να τεθεί στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο κ να στελεχωθεί η επιτροπή από περισσότερα μέλη .
Ο κος Τσάνος είπε ότι θα πρέπει να εξεταστούν όλες οι επιπτώσεις ΄΄κόστους κ αίσθησης ΄΄ της προτεινόμενης αναγνώρισης κ χρειάζεται μόνο η συγκρότηση επιτροπής υπηρεσιακών παραγόντων το πόρισμα της οποίας θα τεθεί στο Δημ Συμβούλιο να γνωμοδότηση.
Ο κος Τσάτσαρης ψήφισε κατά και ζήτησε την αναγνώριση της Τοπικής κοινότητας

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με ψήφους 12 υπερ η συγκρότηση της επιτροπής αποτελούμενη από
Μπακώλη Πολίτης Βαμβάτσικος Τζελέπης Ραχανιώτης Μαγγίνας

μειοψηφούντων 4 των :
κου Λιάκου που ψήφισε ψήφισε Λευκό
και των κυρίων Παπαγεωργίου Περαχωρίτης Τσάτσαρης ψήφισαν κατά .

Ζευγολατιό 28-08-2013

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Καραφωτιάς Κανελλόπουλος Ευθύμιος Ντάνος Γεώργιος

Προηγούμενη ανάρτηση Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 28 Αυγούστου 2013

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact