ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 8/1/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ζευγολατιό 2 Ιανουαρίου 2014
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Π. : 26
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Σας καλούμε για πρώτη φορά την 8η Ιανουαρίου έτους 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέλου – Βόχας στο Ζευγολατιό, για συνεδρίαση τακτική σύμφωνα με το αρθρ. 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση

και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων :

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1.Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2014

2. ΄Εκθεση Εσόδων Εξόδων Γ τριμήνου 2013 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2013

3. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 86/2013 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. . «ΑΝΕΛΙΞΗ» με θέμα ΄΄ Ψήφιση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 ΄΄.

4. Γνωμοδότηση για κάθε είδους σχολική μεταβολή στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

5. Προσδιορισμός θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου έτους 2014.

6. Έγκριση προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2014.

7. Έναρξη από τον Δήμο της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος κύρωσης του δικτύου κοινοχρήστων χώρων της παρ. 1 του άρθρ.

35 του Ν. 3937/2011 σύμφωνα με το άρθρ. 2

του ΦΕΚ 2200Β/30-09-2011 κατόπιν αιτήσεως των Π. Σωτηράκου και Κ. Ζέρβα

8.Έγκριση κ παραλαβής μελέτης Γεωλογικής έκθεσης ανόρυξης υδρευτικής γεώτρησης την ΤΚ Ελληνοχωρίου

9. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου Αγροτική οδοποία ΤΚ Στιμάκγας αναδόχου Α Μπακλώρη Α Πιπίλος ΟΕ

10. Καθορισμός μειωμένου τιμολογίου σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και προϋποθέσεις υπαγωγής σύμφωνα με το άρθρ. 16 Κανονισμού

Ύδρευσης

11. Διαγραφή οφειλών

12 .Επιστροφή χρηματικών ποσών

13 .Έγκριση πώλησης νερού στο Δήμο Βέλου Βόχας, με βυτιοφόρα

14 . Έγκριση τοποθέτησης προειδοποιητικών πινακίδων για κίνηση ζώων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΑΡΔΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 31η Δεκεμβρίου 2013

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact