Πρόχειρο Πρακτικό 1ης Συνεδρίασης 2014 Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αριθ.Πρωτ: 26

1η Συνεδρίαση

Την 8η Ιανουαρίου έτους 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 π.μ.,, συνήλθε στην αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέλου – Βόχας στο Ζευγολατιό, το Δημοτικό Συμβούλιο Βέλου Βόχας σε συνεδρίαση τακτική σύμφωνα με το αρθ. 67 του Ν.3852/2010 παρόντος του Δημάρχου Βέλου Βόχας Αννίβα Παπακυριάκου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .

Ακολούθως διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία ,δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 15 και ονομαστικά οι:
Παρόντες Απόντες

Δαρδάνης Γεώργιος Πρόεδρος Π
Αμπού-Ζολώφ Ιωάννης Α
Δαληβίγκας Κων/νος Α
Καραφωτιάς Γεώργιος Π
Λιούλιας Ιωάννης Α
Μπεκιάρης Δημήτριος Π
Μπουγάς Μιχαήλ Π
Ντάνος Γεώργιος Π
Παλυβός Κων/νος Π
Παπαλέκας Αθανάσιος Α
Πρεδάρης Γεώργιος Α
Σιάτος Γεώργιος Α
Τζαναβάρα Κωνσταντίνα Π προσήλθε στο 1ο ΘΗΔ
Τρωγάδης Βασίλειος Π
Τσάνος Νικόλαος Α
Τσάτσαρης Κων/νος Π
Λάζος Χρήστος
Α
Κανελλόπουλος Ευθύμιος Π
Λιάκος Μιχαήλ Π αποχώρησε στο 2ο ΘΗΔ
Λούτας Ιωάννης Α
Τριανταφύλλου Γεώργιος Α
Ραχανιώτης Νικόλαος Π
Μερκούρη Παναγιώτα Α
Περαχωρίτης Αθανάσιος Π
Μπούρας Νικόλαος Π
Τσοτσώνη Κωνσταντίνα Α
Παπαγεωργίου Σωτήριος Π
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν νόμιμα και παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων καθώς και οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων:
Μαγγίνας Γεώργιος Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Ζευγολατιού Π
Μπιτσάκος Σπυρίδων Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Βοχαϊκού Π
ΑναγνωστόπουλοςΑναστάσιοςΕκπρόσωπος
ΤοπικήςΚοινότηταςΕυαγγελιστρίας Π
Καραχοντζίτης Αντώνιος Πρόεδρος Τοπικού Κοινότητας Κοκκωνίου Π
Μπέζιος Δημήτριος Πρόεδρος Τοπικού Κοινότητας Μπολατίου Π
Παπαδημητρίου Θεοφάνης Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Νεράντζας Π
Λάγιος Ιωάννης Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Σουληναρίου Π
Δημητρίου Παναγιώτης Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Ταρσινών Π
Μπακιρτζής Εμμανουήλ Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Χαλκείου Π
. Πάνου Νικόλαος, Πρόεδρος Τοπικού Κοινότητας Ελληνοχωρίου Π
Κόλλιας Νικόλαος Πρόεδρος Τοπικού Κοινότητας Κρηνών Π
Κούτουλας Δημήτριος Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Βέλου Π
Νούτσης Κων/νος Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Στιμάγκας Α
Δαληβίγκας Γεώργιος Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου Π
Μαστοράκος Άγγελος Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Πουλίτσας
Π

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΝΠΔΔ ΑΝΕΛΙΞΗ οικ έτους 2013 4η/2013 και 5η/2013 βάσει 81 και 88/2013 ΑΔΣ ΝΠΔΔ ΑΝΕΛΙΞΗ

Παρόντες 14 Απόντες 13 Αμπου Ζολώφ-Δαληβίγκας-Λιούλιας-Παπαλέκας –Πρεδάρης-Σιάτος-Τζαναβάρα -Τσάνος-Λάζος –Λούτας-Τριαναταφύλλου-Μερκούρη- Τσοτσώνη

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κος Τρωγάδης

Εγκρίνεται η συζήτηση εκτός Ημερησίας διάταξης ΟΜΟΦΩΝΑ

Αφορά ενίσχυση κωδικού με το ποσό των 195,86 ευρώ για Φόρο εισοδήματος Προμηθευτών και ενίσχυση πιστώσεων για εγγυητικές επιστολές 1.996,00 ευρώ
κ εισφορές σε ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ 200,00 ευρώ ΕΟΠΥΥ 200,00 ευρώ
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία με ψήφους 13 υπέρ έναντι ενός ΛΕΥΚΟ ο κος Παπαγεωργίου .

Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ

1. ‘Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2014
Παρόντες 15 Απόντες 12 Αμπου Ζολώφ-Δαληβίγκας-Λιούλιας-Παπαλέκας –Πρεδάρης-Σιάτος-Τσάνος-Λάζος –Λούτας-Τριαναταφύλλου-Μερκούρη- Τσοτσώνη
Εισηγητής Δήμαρχος
Ο κος Δήμαρχος παρουσίασε το τεχνικό πρόγραμμα για το οποίο επεσήμανε ότι λόγω της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης κ τις χωρίς προηγούμενο περικοπής πόρων ,συντάχθηκε το Τεχνικό πρόγραμμα το οποίο έστω κ με τις συνθήκες που επικρατούν έχει αναπτυξιακή προοπτική κ ρεαλιστική αποτύπωση. Πέραν των έργων που αναφέρονται στο Τεχνικό πρόγραμμα έχουν δρομολογηθεί δράσεις για τη χρηματοδότηση έργων όπως η Κατασκευή του Δημαρχείου ,η σύνδεση των υδρευτικών δικτύων Ζευγολατιού Βραχατίου κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων , που δεν αναφέρονται στο Τεχνικό καθότι γίνεται ήδη προσπάθεια να χρηματοδοτηθούν από την Περιφέρεια Πελοποννήσου μέσω προγραμμάτων .
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κος Λιάκος Μιχαήλ ο οποίος επεσήμανε την ανάγκη να συμπέριληφθούν στο Τεχνικό πρόγραμμα κ έργα άρδευσης εφόσον ο Δήμος έχει ήδη επιλέξει να διατηρεί Υπηρεσία Αρδευσης σε ορισμένες Τοπικές Κονότητες.
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κος Ραχανιώτης Νικόλαος ο οποίος χαρακτήρισε φτωχό το Τεχνικό Πρόγραμμα με ευθύνη της Πολιτείας λόγω της περικοπής των πόρων προς τους ΟΤΑ . Επεσήμανε την ανάγκη συγκέντρωσης των νερών της ύδρευσης σε μια κοινή δεξαμενή για την υδροδότηση του Ζευγολατιού κ του Βραχατίου κάτι το οποίο έχει προβλεφθεί από παλαιότερα έτη.
Επίσης επεσήμανε την ανάγκη να προχωρήσει ο Γενικός Πολεοδομικός Σχεδιασμός στη Βόχα που έχει σταματήσει κάθε ενέργεια από το 2007 .
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κος Μπούρας Νικόλαος ο οποίος κ αυτός στάθηκε στο θέμα της περικοπής των πόρων κ σημείωσε την ιδιαίτερη ανάγκη ώστε το Τεχνικό πρόγραμμα να έχει στοχεύσεις σε Πολεοδομικά Θέματα.
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κος Παπαγεωργίου Σωτήριος ο οποίος χαρακτήρισε πάμπτωχο το Τεχνικό πρόγραμμα και επέστησε την ανάγκη ένταξης σε αυτό Αντιπλημμυρικών έγων, όπως επίσης έργων Αντισεισμικής θωράκισης κ ιδιαίτερα των Σχολικών Κτηρίων, την κατασκευή φραγμάτων άρδευσης κ την πρόβλεψη μεταφοράς πόσιμου νερού από την Στυμφαλία.
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κος Περαχωρίτης Αθανάσιος ο οποίος χαρακτήρισε το Τεχνικό πρόγραμμα ως αποτέλεσμα των μνημονίωνκαι υπαγορευμένο από τις εγκυκλίους τις Τροικας .
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κος Καραφωτιάς Γεώργιος ο οποίος είπε ότι απουσιάζουν από το Τεχνικό πρόγραμμα ενός κατ εξοχήν αγροτικού Δήμου έργα Κατασκευής τσιμενταυλάκων άρδευσης .
Το Τεχνικό πρόγραμμα εγκρίθηκε με ψήφους 12 υπέρ Καραφωτιάς Δαρδάνης Μπεκιάρης Μπουγάς Ντάνος Παλυβός Τζαναβάρα Τρωγάδης Τσάτσαρης Κανελλόπουλος Λιάκος με την επιφύλαξη όσων ανεφερε στην ομιλία του περί έργων άρδευσης- Μπούρας, έναντι 3 κατά Ραχανιώτης Περαχωρίτης και Παπαγεωργίου

2. ΄Εκθεση Εσόδων Εξόδων Γ τριμήνου 2013 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2013
Παρόντες 14 Απόντες 13 Αμπου Ζολώφ-Δαληβίγκας-Λιούλιας-Παπαλέκας –Πρεδάρης-Σιάτος-Τσάνος-Λάζος –Λούτας-Τριαναταφύλλου-Μερκούρη- Τσοτσώνη-Λιάκος
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κος Τρωγάδης

ΕΣΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
2.294.755,26 1.963.028,66
ΕΞΟΔΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
2.374.207,97 1.926.235,73

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με ψήφους 13 υπέρ έναντι 1 ΛΕΥΚΟ ο κος Παπαγεωργίου

3. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 86/2013 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. . «ΑΝΕΛΙΞΗ» με θέμα ΄΄ Ψήφιση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 ΄΄.
Παρόντες 14 Απόντες 13 Αμπου Ζολώφ-Δαληβίγκας-Λιούλιας-Παπαλέκας –Πρεδάρης-Σιάτος-Τσάνος-Λάζος –Λούτας-Τριαναταφύλλου-Μερκούρη- Τσοτσώνη-Λιάκος
Εισηγητής Ειδκός Συνεργάτης Παπαγεωργόπουλος Νικόλαος
ΕΣΟΔΑ 1.261.671,08
ΕΞΟΔΑ 1.233.775,93
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 27.895,15
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με ψήφους 13 υπερ με την επιφύλαξη του κου Ραχανιώτη όσον αφορά των κωδικό 15-6471 και 1 ΛΕΥΚΟ του κου Παπαγεωργίου

4 . Γνωμοδότηση για κάθε είδους σχολική μεταβολή στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Παρόντες 14 Απόντες 13 Αμπου Ζολώφ-Δαληβίγκας-Λιούλιας-Παπαλέκας –Πρεδάρης-Σιάτος-Τσάνος-Λάζος –Λούτας-Τριαναταφύλλου-Μερκούρη- Τσοτσώνη-Λιάκος
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κος Τρωγάδης
Προτείνεται η μη συγχώνευση ή κατάργηση καμίας Σχολικής Μονάδας τόσο της Πρωτοβάθμιας όσο κ της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ ίδρυση 2ου Δημοτικού κ 2ου Γενικού Λυκείου στο Βέλο
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία μειοψηφούντος του κου Μπούρα ο οποίος είπε ότι διαφωνεί καθότι το Υπουργείο κ οι φορείς θα πρέπει να προβούν ύστερα από μελέτη σε μια ολοκληρωμένη και σοβαρή πρόταση.

5 Προσδιορισμός θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου έτους 2014.
Παρόντες 14 Απόντες 13 Αμπου Ζολώφ-Δαληβίγκας-Λιούλιας-Παπαλέκας –Πρεδάρης-Σιάτος-Τσάνος-Λάζος –Λούτας-Τριαναταφύλλου-Μερκούρη- Τσοτσώνη-Λιάκος
Εισηγητής Πρόεδρος

Προτείνεται για τη
Δημοτική Κοινότητα Ζευγολατιού 3 άδειες για καλαμπόκια –κάστανα
Δημοτική Κοινότητα Βέλου 3 άδειες για για καλαμπόκια –κάστανα
Κοινότητα Νεράντζας 2 άδειες για καλαμπόκια
Κοινότητα Ελληνοχωρίου μια άδεια για καλαμπόκια κάστανα
Κοινότητα Πουλίτσας μια θέση για καλαμπόκια –κάστανα
Κοινότητα Μπολατίου μια άδεια για καλαμπόκια –κάστανα
Κοινότητα Κοκκωνίου 2 άδεις για καλαμπόκια
Το ΔΣ αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ την αναβολή συζήτησης του Θέματος
6. Έγκριση προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2014.
Παρόντες 14 Απόντες 13 Αμπου Ζολώφ-Δαληβίγκας-Λιούλιας-Παπαλέκας –Πρεδάρης-Σιάτος-Τσάνος-Λάζος –Λούτας-Τριαναταφύλλου-Μερκούρη- Τσοτσώνη-Λιάκος
Εισηγητής Πρόεδρος
Ένταξη στο πρόγραμμα δακοκτονίας των Κοινοτήτων Στιμάγκας Ελληνοχωρίου Χαλκείου Καλεντζίου
Ψήφισαν και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία μειοψηφούντος του κου Παπαγεωργίου ο οποίος καταψήφισε την ένταξη στο πρόγραμμα λόγω της ανάθεσης του σε ιδιώτες.

7 . Έναρξη από τον Δήμο της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος κύρωσης του δικτύου κοινοχρήστων χώρων της παρ. 1 του άρθρ. 35 του Ν. 3937/2011 σύμφωνα με το άρθρ. 2 του ΦΕΚ 2200Β/30-09-2011 κατόπιν αιτήσεως των Π. Σωτηράκου και Κ. Ζέρβα
Παρόντες 14 Απόντες 13 Αμπου Ζολώφ-Δαληβίγκας-Λιούλιας-Παπαλέκας –Πρεδάρης-Σιάτος-Τσάνος-Λάζος –Λούτας-Τριαναταφύλλου-Μερκούρη- Τσοτσώνη-Λιάκος
Εισηγητής Πρόεδρος
Αφορά αίτηση Παναγιώτη Σωτηράκου κ Κωνσταντίνας Ζέρβα
Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ

8 . Έγκριση κ παραλαβής μελέτης Γεωλογικής έκθεσης ανόρυξης υδρευτικής γεώτρησης την ΤΚ Ελληνοχωρίου
Παρόντες 14 Απόντες 13 Αμπου Ζολώφ-Δαληβίγκας-Λιούλιας-Παπαλέκας –Πρεδάρης-Σιάτος-Τσάνος-Λάζος –Λούτας-Τριαναταφύλλου-Μερκούρη- Τσοτσώνη-Λιάκος
Εισηγητής Πρόεδρος

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία μειοψηφούντος του κου Παπαγεωργίου ο οποίος καταψήφισε
Ψήφισε θετικά κ ο Πρόεδρος του Ελληνοχωρίου
9. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου Αγροτική οδοποία ΤΚ Στιμάγκας αναδόχου Α Μπακλώρη Α Πιπίλος ΟΕ
Παρόντες 14 Απόντες 13 Αμπου Ζολώφ-Δαληβίγκας-Λιούλιας-Παπαλέκας –Πρεδάρης-Σιάτος-Τσάνος-Λάζος –Λούτας-Τριαναταφύλλου-Μερκούρη- Τσοτσώνη-Λιάκος
Εισηγητής Προεδρος

Αφορά έργο ύψους 71.855,52 ευρώ που ολοκληρώθηκε την 28-06-2013
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία μειοψηφούντος του κου Παπαγεωργίου ο οποίος καταψήφισε

10. Καθορισμός μειωμένου τιμολογίου σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και προϋποθέσεις υπαγωγής σύμφωνα με το άρθρ. 16 Κανονισμού Ύδρευσης
Παρόντες 14 Απόντες 13 Αμπου Ζολώφ-Δαληβίγκας-Λιούλιας-Παπαλέκας –Πρεδάρης-Σιάτος-Τσάνος-Λάζος –Λούτας-Τριαναταφύλλου-Μερκούρη- Τσοτσώνη-Λιάκος
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κος Τρωγάδης
Προτείνεται: η μείωση τιμολογίου κατά 50 % σε:
Απόρους
Σε άτομα με αναπηρία άνω του 67 %
Πολύτεκνους
Η Αντιδήμαρχος κα Τζαναβάρα Κωνσταντίνα πρότεινε οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου να απαλλάσονται του παγίου κ να χρεώνοτναι την κατανάλωση πέραν αυτου.
Ο κος Μπούρας πρότεινε να εντάσσονται στο μειωμένο τιμολόγιο κ οι πολύτεκνες οικογένειες που έχουν προστατευόμενα μέλη άνω των 18 ετών τα οποία είναι άνεργα .
Ο κος Παπαγεωργίου κατέθεσε πρόταση να υπάρχει μηδενική χρέωση σε απόρους πολύτεκνους κ αναπήρους .
Κατά την ψηφοφορία εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η εισήγηση του Αντιδημάρχου συμπεριλαμβανομένων των προτάσεων του κου Μπούρα κ τις κα Τζαναβάρα έλαβε 13 ψήφους κ η πρόταση του κου Παπαγεωργίου ψηφίσθηκε από τον ίδιον

11. Διαγραφή οφειλών
Παρόντες 14 Απόντες 13 Αμπου Ζολώφ-Δαληβίγκας-Λιούλιας-Παπαλέκας –Πρεδάρης-Σιάτος-Τσάνος-Λάζος –Λούτας-Τριαναταφύλλου-Μερκούρη- Τσοτσώνη-Λιάκος
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κος Τρωγάδης

Αφορά λανθασμένες χρεώσεις που έχουν βεβαιωθεί σε καταναλωτές
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία μειοψηφούντος του κου Καραφωτιά ο οποίος ψηφίζει μόνο τις διαγραφές λόγω λανθασμένων χρεώσεων κ όχι τις διαγραφές λόγω μη παραλαβής λογαριασμών

12 .Επιστροφή χρηματικών ποσών
Παρόντες 14 Απόντες 13 Αμπου Ζολώφ-Δαληβίγκας-Λιούλιας-Παπαλέκας –Πρεδάρης-Σιάτος-Τσάνος-Λάζος –Λούτας-Τριαναταφύλλου-Μερκούρη- Τσοτσώνη-Λιάκος
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κος Τρωγάδης

Αφορά επιστροφή ποσού 323,56 ευρώ στον κο Λάμπρου Θωμά από λανθασμένη χρέωση εργοταξιακού ρεύματος .
Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ

13 .Έγκριση πώλησης νερού στο Δήμο Βέλου Βόχας, με βυτιοφόρα
Παρόντες 14 Απόντες 13 Αμπου Ζολώφ-Δαληβίγκας-Λιούλιας-Παπαλέκας –Πρεδάρης-Σιάτος-Τσάνος-Λάζος –Λούτας-Τριαναταφύλλου-Μερκούρη- Τσοτσώνη-Λιάκος
Εισηγητής Πρόεδρος

Αφορά ανανέωση της 26/2013 ΑΔΣ για πώληση πόσιμου νερού με βυτιοφόρα από τους : Βικτωράτου Αικατερίνη-Τσολακοπούλου Δεβώρα-Μπράιλας Γεώργιος-Μπασιάκου Ανδριάννα για τις Δημοτικές κ Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Βέλου Βόχας
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία μειοψηφούντος του κου Παπαγεωργίου ο οποίος καταψήφισε

Ψήφισαν θετικά κ οι Πρόεδροι
14 . Έγκριση τοποθέτησης προειδοποιητικών πινακίδων για κίνηση ζώων.
Παρόντες 14 Απόντες 13 Αμπου Ζολώφ-Δαληβίγκας-Λιούλιας-Παπαλέκας –Πρεδάρης-Σιάτος-Τσάνος-Λάζος –Λούτας-Τριαναταφύλλου-Μερκούρη- Τσοτσώνη-Λιάκος
Εισηγητής Πρόεδρος

Απόφαση Ποιότητας Ζωής 34/2013 αφορά την τοποθέτηση πινακίδων έμπροσθεν του εργοστασίου ΠΕΡΣΕΑΣ στο Ζευγολατιό .

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
Ψήφισε θετικά κ ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ζευγολατιού
Ζευγολατιό 08-01-2014

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δαρδάνης Γεώργιος Κανελλόπουλος Ευθύμιος Ντάνος Γεώργιος

Προηγούμενη ανάρτηση ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 8/1/2014

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact