Απόσπασμα Συνεδρίασης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόχας (76/2013)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της με αρ. 17/13-12-2013 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης: 76/2013

ΘΕΜΑ: Περί αιτήσεως Καλογεροπούλου Καλλιόπης για μείωση ανταλλάγματος παραχώρησης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Βραχατίου έτους 2013.

Στο Βραχάτι και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα την 13η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 11.00π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόχας, υπό την Προεδρία του κ. Μαρινάκου Παναγιώτη, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 254/06-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234, 240 & 244 παρ.4 του ν.3463/2006 και του άρθρου 67 του ν.3852/2010.
Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 5 μελών ευρέθησαν παρόντα τα 4, ήτοι:

Παρόντες Απόντες
1)Μαρινάκος Παναγιώτης, Πρόεδρος 1)Λαζόπουλος Παναγιώτης, τακτικό μέλος
2)Μερκούρη Παναγιώτα, δημ.σύμβουλος, τακτικό μέλος
3)Μπουγάς Μιχαήλ, δημ. σύμβουλος, αναπληρωματικό μέλος
4)Τρωγάδης Βασίλειος, δημ. σύμβουλος, αναπληρωματικό μέλος

Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και η υπάλληλος του δήμου Σαρρή Αργυρώ για την τήρηση των πρακτικών συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος παίρνει το λόγο για το 1o θέμα της ημερήσιας διάταξης και θέτει υπόψη των μελών του Δ.Σ. την από 6/9/2013 αίτηση της Καλογεροπούλου Καλλιόπης περί μείωσης του ανταλλάγματος παραχώρησης της χερσαίας ζώνης λιμένα Βραχατίου για την εγκατάσταση και λειτουργία λούνα πάρκ το έτος 2013, επειδή τα έσοδα ήταν αρκετά μειωμένα λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών (ισχυροί άνεμοι) που επικράτησαν στην περιοχή κατά το περισσότερο μέρος του καλοκαιριού και δεν επέτρεπαν την πρόσβαση στο λούνα πάρκ και λόγω της οικονομικής κρίσης .
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος λέγει ότι με την αρ. 16/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΔΑΟΞ2Π-ΓΩΞ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόχας που εγκρίθηκε με την αρ. οικ.2423/41914/5-8-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩΥΟΡ1Φ-0ΘΥ) απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, αποφασίσθηκε η παραχώρηση απλής χρήσης χώρου έκτασης 1.500τ.μ. στη χερσαία ζώνη λιμένα Βραχατίου για την εγκατάσταση και λειτουργία λούνα πάρκ από την Καλογεροπούλου Καλλιόπη, αντί ανταλλάγματος ύψους 10.000,00 ευρώ και με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναλυτικά αναφέρονται στην ανωτέρω απόφαση. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος προτείνει στο Δ.Σ. να μην κάνει δεκτό το αίτημα της ανωτέρω και να καταβληθεί ολόκληρο το αντάλλαγμα ύψους 10.000,00 ευρώ όπως ακριβώς αποφασίσθηκε στην ανωτέρω απόφαση του Δ.Σ.
Τα μέλη του Δ.Σ. αφού άκουσαν την εισήγηση του κ.Προέδρου, έλαβαν υπόψη τους λόγους για τους οποίους αιτείται η μείωση του ανταλλάγματος και μετά από διαλογική συζήτηση ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφούντος του Προέδρου κ.Μαρινάκου Παναγιώτη o oποίος δεν κάνει δεκτό το αίτημα της Καλογεροπούλου Καλλιόπης)

Κάνουν δεκτή την αίτηση της Καλογεροπούλου Καλλιόπης περί μείωσης του ανταλλάγματος παραχώρησης απλής χρήσης χώρου για εγκατάσταση λούνα πάρκ στην παραλία Βραχατίου το έτος 2013, το ύψος του οποίου είχε αρχικά καθορισθεί σε 10.000,00 ευρώ με την αρ. 16/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόχας, και τροποποιούν την ανωτέρω απόφαση μόνο ως προς τον καθορισμό του ανταλλάγματος έτους 2013, το οποίο επανακαθορίζεται στο ύψος των οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00 ευρώ) πλέον των προβλεπομένων κρατήσεων υπέρ ΕΚΟΕΜΝ (3%) και χαρτοσήμου ΟΓΑ (3,6%).
Ως προς τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η αρ. 16/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Μαρινάκος Παναγιώτης 1.-Μερκούρη Παναγιώτα
2.-Μπουγάς Μιχαήλ

3.-Τρωγάδης Βασίλειος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΑΡΙΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Πρόχειρο Πρακτικό 1ης Συνεδρίασης 2014 Δημοτικού Συμβουλίου

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact