Απόσπασμα Συνεδρίασης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόχας (77η)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της με αρ. 17/13-12-2013 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης: 77/2013

ΘΕΜΑ: Περί καθορισμού των αδειών στάσιμου υπαίθριου εμπορίου που θα χορηγηθούν στο χώρο χερσαίας ζώνης λιμένα Βραχατίου το έτος 2014 και προσδιορισμού ισάριθμων θέσεων.

Στο Βραχάτι και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα την 13η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 11.00π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόχας, υπό την Προεδρία του κ. Μαρινάκου Παναγιώτη, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 254/06-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234, 240 & 244 παρ.4 του ν.3463/2006 και του άρθρου 67 του ν.3852/2010.
Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 5 μελών ευρέθησαν παρόντα τα 4, ήτοι:

Παρόντες Απόντες
1)Μαρινάκος Παναγιώτης, Πρόεδρος 1)Λαζόπουλος Παναγιώτης, τακτικό μέλος
2)Μερκούρη Παναγιώτα, δημ.σύμβουλος, τακτικό μέλος
3)Μπουγάς Μιχαήλ, δημ. σύμβουλος, αναπληρωματικό μέλος
4)Τρωγάδης Βασίλειος, δημ. σύμβουλος, αναπληρωματικό μέλος

Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και η υπάλληλος του δήμου Σαρρή Αργυρώ για την τήρηση των πρακτικών συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος παίρνει το λόγο για το 2o θέμα της ημερήσιας διάταξης και λέγει ότι η χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου ή πλανόδιου εμπορίου στους χερσαίους χώρους τοπικής αρμοδιότητας των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων διέπεται από τις ειδικές διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.2323/95 «Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις» (Α΄-145) και της υπ΄αρ. Φ.3131/17/96/28-2-1997 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας (Β΄-178)-ΜΕΡΟΣ Α΄, η οποία εκδόθηκε κατ΄εξουσιοδότηση της παρ.3 του άρθρου 3 του ίδιου νόμου. Οι προαναφερόμενες διατάξεις μέχρι σήμερα δεν έχουν καταργηθεί ή τροποποιηθεί. Σύμφωνα λοιπόν με τα ανωτέρω, απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση άδειας υπαίθριου εμπορίου είναι η εκ των προτέρων λήψη γνώμης της επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.2323/95 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3190/2003 (Α΄-249).
Η χορήγηση ή μη των αδειών αυτών εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων και ασκείται μετά από συνεκτίμηση των αναγκών τους και ορισμένων κριτηρίων σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 1 της προαναφερόμενης ΚΥΑ.
Η χορήγηση των προαναφερόμενων αδειών είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με την χρήση χώρου, παρεπομένως δε και με την παραχώρηση χώρου από τον οικείο φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα. Συνεπώς οι αιτήσεις για την χορήγηση της άδειας απαιτείται να περιέχουν πρωτίστως και αίτημα για παραχώρηση χώρου, η εξέταση του οποίου προηγείται χρονικώς, καθώς δεν είναι δυνατή η χορήγηση της άδειας αν δεν εγκριθεί η παραχώρηση του χώρου. Η χρονική διάρκεια της άδειας θα πρέπει να είναι ίση με τη διάρκεια της παραχώρησης και σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 4 της υπ΄αρ. Φ.3131/17/96/28-2-1997 Κ.Υ.Α. δεν δύναται να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη από την ημερομηνία έκδοσής της.
Επισημαίνεται ότι όπως προβλέπεται από την παρ.3 του άρθρου 9 της αναφερόμενης ΚΥΑ, η παραχώρηση της χρήσης χώρου της Ζώνης Λιμένα για την άσκηση στάσιμου υπαίθριου εμπορίου ενεργείται κατά τις κείμενες περί παραχωρήσεων χώρων της ζώνης λιμένα διατάξεις (αρ. 8321.6/01/12/12-3-2012 απόφαση Υπ.Ανάπτυξης Ανταγ.& Ναυτλίας).
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου το από 15/11/2013 Πρακτικό Γνωμοδότησης της Επιτροπής της παρ.8 του άρθρου 1 του ν.2323/95 που συγκροτήθηκε με την αρ. 37/2013 Απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόχας, για τον καθορισμό του αριθμού αδειών στάσιμου υπαίθριου εμπορίου που θα χορηγηθούν το έτος 2014 στη χερσαία ζώνη λιμένα Βραχατίου και τον προσδιορισμό ισάριθμων θέσεων.
Σύμφωνα με το ανωτέρω πρακτικό, η Επιτροπή γνωμοδότησε για τη χορήγηση:
– τριών αδειών λειτουργίας και εγκατάστασης ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (ψυχαγωγικών παιχνιδιών, λούνα πάρκ, πιστών αυτοκινητιδίων, τσίρκο, μουσικών συναυλιών, καλλιτεχνικών επιδείξεων και άλλων παρεμφερών δραστηριοτήτων): ως εξής: α)μια (1) θέση έκτασης 1.500τ.μ. βόρεια του Ιερού Ναού Αγ.Δημητρίου, β) μια (1) θέση έκτασης 750 τ.μ.βορειοδυτικά της ανωτέρω θέσης και γ) μια (1) θέση έκτασης 2500 τ.μ. νότια του αριστερού λιμενοβραχίονα Βραχατίου
– μιας (1) άδειας για πώληση μπιζού, σε θέση έκτασης 2τ.μ. στη συμβολή των οδών Θ.Βασιλείου και Α.Λαζανά.(ανατολικά)
– μιας (1) άδειας για πώληση βιβλίων, σε θέση έκτασης 12τ.μ. στη συμβολή των οδών Θ.Βασιλείου και Α.Λαζανά επί της Α.Λαζανά,
– μιας (1) άδειας για πώληση λουκουμάδων-ζαχαρωδών προϊόντων σε θέση έκτασης 10τ.μ. βόρεια του Ιερού Ναού Αγ.Δημητρίου, στη δυτική είσοδο του Λούνα Πάρκ (15μέτρα βόρεια της παραλιακής οδού Α.Λαζανά)
– μίας (1)άδειας για πώληση ψημένων καλαμποκιών, σε θέση έκτασης 2τ.μ. στη μέση του βόρειου μανδρότοιχου του Ιερού Ναού Αγ.Δημητρίου επί της παραλιακής οδού Α.Λαζανά
– μιας (1) άδειας για πώληση ψημένων καλαμποκιών σε θέση έκτασης 2 τ.μ.στη δυτική είσοδο του Λούνα Πάρκ δύο μέτρα βόρεια της Α.Λαζανά
– μιας (1) άδειας για πώληση ψημένων καλαμποκιών σε θέση έκτασης 2τ.μ. βόρεια του καταστήματος Χαραλαμπίδη
– μιας (1) άδειας για πώληση ψημένων καλαμποκιών σε θέση έκτασης 2 τ.μ.στη συμβολή των οδών Θ.Βασιλείου και Α.Λαζανά (δυτικά)
– μιας (1) άδειας για πώληση ψημένων καλαμποκιών σε θέση έκτασης 2τ.μ.στην ανατολική είσοδο της παιδικής χαράς 10 μέτρα βόρεια της Α.Λαζανά
– μιας (1) άδειας για πώληση εποχιακών φρούτων και λαχανικών (σε παραγωγούς) σε θέση έκτασης 2τ.μ.στην ανατολική είσοδο της παιδικής χαράς επί της Α.Λαζανά
– μιας (1) άδειας για πώληση εποχιακών φρούτων και λαχανικών (σε παραγωγούς) σε θέση έκτασης 2τ.μ.βόρεια του Ιερού Ναού Αγ.Δημητρίου στην ανατολική είσοδο της παραχωρούμενης έκτασης για Λούνα Πάρκ και 2 μέτρα βόρεια της Α.Λαζανά
– τριάντα (30) αδειών μικροπωλητών για το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής (15 δίμετρες θέσεις βόρεια του Αγ.Δημητρίου και 15 δίμετρες θέσεις ανατολικά του Αγ.Δημητρίου επί της Α.Λαζανά).
Οι ανωτέρω χώροι αποτυπώνονται στο από 15/11/2013 τοπογραφικό διάγραμμα που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βέλου-Βόχας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη: τις διατάξεις του «Κώδικα περί Λιμένων και Λιμενικών Ταμείων», τις διατάξεις του ν.2323/95 όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα, την αρ. 3131/17/96/28-2-97 ΚΥΑ, τους όρους και τις προϋποθέσεις της αρ. 8321.6/01/12/12-3-2012 απόφασης Υπ.Ανάπτυξης Ανταγ.& Ναυτλίας, το από 15/11/2013 Πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 1 παρ.8 του ν.2323/95, το από 15/11/2013 τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέλου-Βόχας και μετά από διαλογική συζήτηση

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την παραχώρηση για το έτος 2014 των παρακάτω θέσεων που βρίσκονται εντός της χερσαίας ζώνης Λιμένα Βραχατίου για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, όπως παρακάτω:

– τριών αδειών λειτουργίας και εγκατάστασης ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (ψυχαγωγικών παιχνιδιών, λούνα πάρκ, πιστών αυτοκινητιδίων, τσίρκο, μουσικών συναυλιών, καλλιτεχνικών επιδείξεων και άλλων παρεμφερών δραστηριοτήτων): ως εξής: α)μια (1) θέση έκτασης 1.500τ.μ. βόρεια του Ιερού Ναού Αγ.Δημητρίου, β) μια (1) θέση έκτασης 750 τ.μ.βορειοδυτικά της ανωτέρω θέσης και γ) μια (1) θέση έκτασης 2500 τ.μ. νότια του αριστερού λιμενοβραχίονα Βραχατίου
– μιας (1) άδειας για πώληση μπιζού, σε θέση έκτασης 2τ.μ. στη συμβολή των οδών Θ.Βασιλείου και Α.Λαζανά.(ανατολικά)
– μιας (1) άδειας για πώληση βιβλίων, σε θέση έκτασης 12τ.μ. στη συμβολή των οδών Θ.Βασιλείου και Α.Λαζανά επί της Α.Λαζανά,
– μιας (1) άδειας για πώληση λουκουμάδων-ζαχαρωδών προϊόντων σε θέση έκτασης 10τ.μ. βόρεια του Ιερού Ναού Αγ.Δημητρίου, στη δυτική είσοδο του Λούνα Πάρκ (15μέτρα βόρεια της παραλιακής οδού Α.Λαζανά)
– μίας (1)άδειας για πώληση ψημένων καλαμποκιών, σε θέση έκτασης 2τ.μ. στη μέση του βόρειου μανδρότοιχου του Ιερού Ναού Αγ.Δημητρίου επί της παραλιακής οδού Α.Λαζανά
– μιας (1) άδειας για πώληση ψημένων καλαμποκιών σε θέση έκτασης 2 τ.μ.στη δυτική είσοδο του Λούνα Πάρκ δύο μέτρα βόρεια της Α.Λαζανά
– μιας (1) άδειας για πώληση ψημένων καλαμποκιών σε θέση έκτασης 2τ.μ. βόρεια του καταστήματος Χαραλαμπίδη
– μιας (1) άδειας για πώληση ψημένων καλαμποκιών σε θέση έκτασης 2 τ.μ.στη συμβολή των οδών Θ.Βασιλείου και Α.Λαζανά (δυτικά)
– μιας (1) άδειας για πώληση ψημένων καλαμποκιών σε θέση έκτασης 2τ.μ.στην ανατολική είσοδο της παιδικής χαράς 10 μέτρα βόρεια της Α.Λαζανά
– μιας (1) άδειας για πώληση εποχιακών φρούτων και λαχανικών (σε παραγωγούς) σε θέση έκτασης 2τ.μ.στην ανατολική είσοδο της παιδικής χαράς επί της Α.Λαζανά
– μιας (1) άδειας για πώληση εποχιακών φρούτων και λαχανικών (σε παραγωγούς) σε θέση έκτασης 2τ.μ.βόρεια του Ιερού Ναού Αγ.Δημητρίου στην ανατολική είσοδο της παραχωρούμενης έκτασης για Λούνα Πάρκ και 2 μέτρα βόρεια της Α.Λαζανά
– τριάντα (30) αδειών μικροπωλητών για το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής (15 δίμετρες θέσεις βόρεια του Αγ.Δημητρίου και 15 δίμετρες θέσεις ανατολικά του Αγ.Δημητρίου επί της Α.Λαζανά).

Η παραχώρηση των ανωτέρω χώρων και η ισχύς των αδειών άσκησης στάσιμου υπαίθριου εμπορίου, θα ισχύουν για το έτος 2014.
Η έκδοση των αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου θα γίνει σύμφωνα με την αρ. Φ.3131/17/96/28-2-1997 Κ.Υ.Α.
Το αντάλλαγμα και ο τρόπος καταβολής του έχει καθορισθεί με την αρ. 9/2013 απόφαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόχας (ΑΔΑ: ΒΕΔΧΟΞ2Π-Ω9Μ) που έχει εγκριθεί με την αρ. 882/12124/18-4-2013 απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΑΔΑ: ΒΕΧ4ΟΡ1Φ-ΣΡΚ).

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Μαρινάκος Παναγιώτης 1.-Μερκούρη Παναγιώτα
2.-Μπουγάς Μιχαήλ

3.-Τρωγάδης Βασίλειος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΑΡΙΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Απόσπασμα Συνεδρίασης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόχας (76/2013)

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact