Αλλαγή στοιχείων λόγω αναγνώρισης τέκνου

Αρμόδιο Τμήμα Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης
Υπηρεσία Μητρώου Αρρένων 
Περιγραφή Διαδικασίας Αλλαγή στοιχείων λόγω αναγνώρισης τέκνου
Λίστα Δικαιολογητικών
  1. Αίτηση του αναγνωριζόμενου ενηλίκου ή του γονέα αν αυτός είναι ανήλικος.
  2. Αντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντα
  3. Επικυρωμένο αντίγραφο συμβολαιογραφικής πράξης αναγνωρίσεως ή της διαθήκης σε περίπτωση εκούσιας αναγνώρισης,ή της δικαστικής απόφασης σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης.
  4. Ληξιαρχική πράξη γέννησης με τα νέα στοιχεία.
  5. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον Δήμο, περί εγγραφής στα μητρώα αρρένωντου αναγνωριζόμενου.
  6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πατρός
  7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης μητρός
Αίτηση Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο της αίτησης
Προηγούμενη ανάρτηση Προσθήκη ελλειπόντων στοιχείων

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact