Αλλαγή στοιχείων λόγω αναγνώρισης τέκνου

Αρμόδιο Τμήμα Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης
Υπηρεσία Μητρώου Αρένων 
Περιγραφή Διαδικασίας Αλλαγή στοιχείων λόγω αναγνώρισης τέκνου
Λίστα Δικαιολογητικών
  1. Αίτηση του αναγνωριζόμενου ή, αν αυτός είναι ανήλικος, κάθε προσώπου που ασκεί τη γονική μέριμνα ή επιτροπεία
  2. Επικυρωμένο αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης ή της διαθήκης σε περίπτωση εκούσιας αναγνώρισης, ή της δικαστικής απόφασης σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης (Αρθρα Α.Κ. 1475, 1476, 1479, 1480, 1481, 1484 και 1506)
  3. Ληξιαρχική πράξη γέννησης με τα νέα στοιχεία
  4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας, περί της εγγραφής στα μητρώα αρρένων και στο δημοτολόγιο τόσο του αναγνωριζόμενου όσο και του αναγνωρίσαντος
Αίτηση Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο της αίτησης

 
   

 

Προηγούμενη ανάρτηση Διόρθωση Τόπου Γεννήσεως, στοιχείων ληξιαρχικής πράξης γέννησης κ.α.

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact