Διόρθωση Τόπου Γεννήσεως, στοιχείων ληξιαρχικής πράξης γέννησης κ.α.

Αρμόδιο Τμήμα Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης
Υπηρεσία Μητρώου Αρένων
Ληξιαρχείο
Περιγραφή Διαδικασίας Διόρθωση Τόπου Γεννήσεως, στοιχείων Ληξιαρχικής Πράξης κ.α.
Λίστα Δικαιολογητικών
  1. Αίτηση
  2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας, περί της εγγραφής στο Μητρώο Αρρένων (για άντρα) αυτού που έχει εσφαλμένα στοιχεία
  3. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως, στην οποία να έχει καταχωρηθεί το προς διόρθωση στοιχείο. Για πρόσωπα για τα οποία δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γεννήσεως, υποβάλλονται τα κάτωθι κατά σειρά προτεραιότητας δικαιολογητικά:
    α. Βεβαίωση του εφημερίου, από τα τηρούμενα βιβλία “βαπτίσεων” της Εκκλησίας, από την οποία να προκύπτει το όνομα που δόθηκε κατά τη βάπτιση, ή όμοια του οικείου θρησκευτικού λειτουργού Τεμένους ή Συναγωγής, από τα τηρούμενα βιβλία γεννήσεων, από την οποία να προκύπτει το όνομα που δόθηκε κατά τη γέννηση ή την περιτομή.
    β. Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που ασκεί τη γονική μέριμνα ή επιτροπεία, ή του αναδόχου, για το όνομα που δόθηκε, ή σε περίπτωση έλλειψης αυτής, υπεύθυνη δήλωση του ίδιου του ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1599/1986.
Αίτηση Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο της αίτησης

 

Προηγούμενη ανάρτηση Προσθήκη ελλειπόντος τόπου γέννησης

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact