Ανακοίνωση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού τριών (3) θέσεων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

ΑΙΤΗΣΗ_

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ MH ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ

υπευθυνη-δηλωση-για-προσόντα

Προηγούμενη ανάρτηση Απόφαση 44/2020 Οικονομικής Επιτροπής

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact