ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ -ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 8 ΜΗΝΕΣ-ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 1- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ (Μ.Ε. ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΣΟΧ1-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1-2020(ΩΥΩΕΩ9Π-ΟΙ8)

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ1-2020 (63Ι6Ω9Π-7ΤΚ)

Προηγούμενη ανάρτηση Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού τεσσάρων (4) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact