Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού τεσσάρων (4) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

96ΡΧΩ9Π-Χ6Α

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00001

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00004

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00007

Προηγούμενη ανάρτηση Aπόφαση 85/2020 Οικονομικής Επιτροπής

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact