ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ κ. ΔΗΜ. ΚΟΡΚΑ

ΑΔΑ: ΩΦΗΔΩ9Π-ΧΣΝ     Απόφαση αποδοχής παραίτησης από το αξίωμα του Δημοτικού Συμβούλου με το συνδυασμό ΄΄Ενωτική Ριζοσπαστική Παράταξη Βέλου – Βόχας΄΄ κ. Κόρκα Δημητρίου.

Α Π Ο Φ Α Σ Η αριθ. 619/ 2015
 

 Ο Δήμαρχος Βέλου- Βόχας Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με τις οποίες η παραίτηση των δημοτικών συμβούλων υποβάλλεται εγγράφως στον Δήμαρχο και γίνεται οριστική αφότου ο Δήμαρχος την αποδεχθεί.

2. Τις διατάξεις της εγκυκλίου 43/06-08-2014 κεφ. Α΄ παρ. 6 εδαφ. 3 του Υπουργείου Εσωτερικών.

3. Την υποβληθείσα αίτηση παραίτησης του κ. Κόρκα Δημητρίου του Χρήστου από το αξίωμα του δημοτικού συμβούλου με τον συνδυασμό «Ενωτική Ριζοσπαστική Παράταξη Βέλου-Βόχας» που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 14235/27-08-2015.

4. Τις υπ΄ αριθ. 39/2014 και 44/2014 (διορθωτική) αποφάσεις Πρωτοδικείου Κορίνθου με τις οποίες επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των Δημοτικών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014.

5. Το από 31/08/2014 πρακτικό ορκωμοσίας της νέας δημοτικής αρχής.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

1. Αποδέχεται την παραίτηση από το αξίωμα του δημοτικού συμβούλου με τον συνδυασμό «Ενωτική Ριζοσπαστική Παράταξη Βέλου-Βόχας» κ. Κόρκα Δημητρίου του Χρήστου για τους λόγους που στην αίτηση του αναφέρει.

2. Καλεί για ορκωμοσία τον κ. Βυτινιώτη Αθανάσιο του Αναστασίου που είναι ο επόμενος σύμβουλος σε σταυρούς προτίμησης με τον συνδυασμό «Ενωτική Ριζοσπαστική Παράταξη Βέλου-Βόχας» σύμφωνα με τις ανωτέρω αποφάσεις του Πρωτοδικείου Κορίνθου. Παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και την ιστοσελίδα του Δήμου και να κοινοποιηθεί δεόντως.

Ο Δήμαρχος Αννίβας Παπακυριάκος

Προηγούμενη ανάρτηση 20ο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact