44/2020 Απ. Δημ. Συμβ. : Περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βέλου- Βόχας και της Πελοπόννησος Α.Ε. Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας Ο.Τ.Α. για την Πράξη «Συμβουλευτική Υποστήριξη στην ωρίμανση και ολοκλήρωση μελέτης Πράξης Αναλογισμού στα όρια του Δήμου Βέλου Βόχας».

45/2020 Απ. Δημ. Συμβ. : Περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βέλου- Βόχας και του Δικτύου Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κυκλική Οικονομία, με Δ.Τ. «Βιώσιμη Πόλη», για την Πράξη «Υποστήριξη του Δήμου στο Σχεδιασμό και την Ωρίμανση έργων που αφορούν στην ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου Βέλου- Βόχας».

44-2020 45-2020