Απόφαση Δημάρχου 271/2020 ΄΄Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων΄΄

Aπόφαση 271-2020 ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων

Προηγούμενη ανάρτηση Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία