Απόφαση Δημάρχου 48/2020 περί σύστασης ομάδας υποστήριξης της Δομής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης του Δήμου Βέλου Βόχας

ΩΝΗΦΩ9Π-ΥΑ9

ΑΠΟΦΑΣΗ    48 /2020

Έχοντας λάβει υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 ΄΄Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης΄΄ περί πρόσθετων αρμοδιοτήτων Δήμων
  2. Τις διατάξεις του Π.Ν.Π ΦΕΚ 55/Α 11-3-2020
  3. Την υπ’αρίθμ.18659/17-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ περί ενίσχυση δημοτικών δομών στα πλαίσια λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

  • Την σύσταση ομάδας υποστήριξης της δομής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης του Δήμου Βέλου Βόχας από τις 19/3/2020 και μέχρι την λήξη αναστολής των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού, με έδρα τον βρεφονηπιακό σταθμό Βραχατίου , που θα αποτελείται από υπαλλήλους με όλες τις σχέσεις εργασίας των δομών του ΝΠΔΔ ΄΄ΑΝΕΛΙΞΗ΄΄, που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους.

Ώρες λειτουργίας της ομάδας από τις 9.00 π.μ. μέχρι τις 13.00

Αντικείμενο της ομάδας είναι η τηλεφωνική καταγραφή των αναγκών και προβλημάτων που προκύπτουν στους πολίτες λόγω αποφυγής της διάδοσης κορωνοϊού και η διευκόλυνση που θα τους παρέχεται από τις  υπηρεσίες Πρόνοιας και Αλληλεγγύης.

  • Ορίζει την υπάλληλο Κωνσταντίνα Λιάκη (Π.Ε Κοινωνική Λειτουργό) ως υπεύθυνη διεκπεραίωσης κοινωνικών θεμάτων, με έδρα το Δημοτικό Κατάστημα Βέλου (Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής) και με ωράριο 9.00 πμ. -13.00
  • Ορίζει την Δημοτική Σύμβουλο-Πρόεδρο ΝΠΔΔ ΄΄ΑΝΕΛΙΞΗ΄΄ Μαρία Καλλίρη ως υπεύθυνη της ομάδας στήριξης

 

Η απόφαση αυτή έλαβε α/48/2020

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

 ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ

 

Προηγούμενη ανάρτηση «Προμήθεια καυσίμων κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης & λιπαντικών», έτους 2020 για το Δήμο, το Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ», και τις Σχολικές Επιτροπές Α’/Βάθμιας και Β’/Βάθμιας εκπαίδευσης

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact