ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων σχετικά με «Προμήθεια καυσίμων κίνησης & πετρελαίου θέρμανσης έτους 2021 για το Δήμο, το Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ», και τις Σχολικές Επιτροπές Α’/Βάθμιας και Β’/Βάθμιας Eκπαίδευσης»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2021 s ΚΗΜΔΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 7 2021 s ΠΕΡΙΛΗΨΗ s ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΤΕΥΔ