Διόρθωση Τόπου Γεννήσεως, στοιχείων

Αρμόδιο Τμήμα Ληξιαρχείο
Τμήμα Μητρώου Αρρένων
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης
Περιγραφή Διαδικασίας Διόρθωση Τόπου Γεννήσεως, στοιχείων Ληξιαρχικής Πράξης κλπ.
Λίστα Δικαιολογητικών
  1. Αίτηση
  2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας, περί της εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων (για άντρα) αυτού που έχει εσφαλμένα στοιχεία
  3. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως, στην οποία να έχει καταχωρηθεί το προς διόρθωση στοιχείο. Για πρόσωπα για τα οποία δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γεννήσεως, υποβάλλονται τα κάτωθι κατα σειρά προτεραιότητας δικαιολογητικά:
    α.  Βεβαίωση του εφημερίου, από τα τηρούμενα βιβλία “βαπτίσεων” της Εκκλησίας, από την οποία να προκύπτει το όνομα που δόθηκε κατά τη βάπτιση, ή όμοια του οικείου θρησκευτικού λειτουργού Τεμένους ή Συναγωγής, από τα τηρούμενα βιβλία γεννήσεων, από την οποία να προκύπτει το όνομα που δόθηκε κατά τη γέννηση ή την περιτομή
    β. Υπεύθυνη δήλωση κάθε προσώπου που ασκεί τη γονική μέριμνα ή επιτροπεία, ή του αναδόχου, για το όνομα που δόθηκε, ή σε περίπτωση έλλειψης αυτής, υπεύθυνη δήλωση του ίδιου του ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1599/1986
  4. Διόρθωση των παρησφρησάντων σφαλμάτων γίνεται μόνο με άδεια εισαγγελέα ενώ οτιδήποτε άλλο γίνεται με τελεσίδικη δικαστική απόφαση στον τόπο όπου έλαβε χώρα το γεγονός
Αίτηση Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο της αίτησης

 

Προηγούμενη ανάρτηση Δήλωση Διαζυγίου

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact