«Έργα κατασκευής αποδυτηρίων γηπέδου Ζευγολατιού»

Α2-ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ

Α3-ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΚΗΜΔΗΣ

ΕΕΕΣ-ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ-2021 (1)

Σ1-ΣΤΑΤΙΚΑ

Σ2-ΣΤΑΤΙΚΑ

Σ3-ΣΤΑΤΙΚΑ

Σ4-ΣΤΑΤΙΚΑ

Σ5-ΣΤΑΤΙΚΑ

Σ6-ΣΤΑΤΙΚΑ

Προηγούμενη ανάρτηση Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact