Μεταδημότευση Ατόμου Διαζευγμένου

Αρμόδιο Τμήμα Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης
Περιγραφή Διαδικασίας Μεταδημότευση Ατόμου Διαζευγμένου
Λίστα Δικαιολογητικών
  1. Αίτηση για Μεταδημότευση
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  για μεταδημότευση με πλήρη στοιχεία απο τον δήμο ή την κοινότητα στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμένος (αναζητείται αυτεπάγγελτα απο τον Δήμο ή την Κοινότητα που θα εκδόσει το πιστοποιητικό)
  3. Υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνει ότι «Είμαι μόνιμος κάτοικος του Δήμου Κορινθίων πέραν της διετίας»
  4. Αντίγραφο φορολογικών δηλώσεων 2 ετών
  5. Εξουσιοδότηση σε περίπτωση που δεν μπορεί να παραβρεθεί ο ίδιος
  6. Για ανήλικα τέκνα χωρισμένων γονέων, επιπλέον τελεσίδικη δικαστική απόφαση επιμέλειας
Αίτηση Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο της αίτησης
Σημείωση Για την δημοτολογική τακτοποίηση εφόσον υπάρχουν ανήλικα τέκνα και οι γονείς τελούν σε διάζευξη αρκεί η ανάθεση με δικαστική απόφαση της επιμέλειας στον ένα γονέα, ο οποίος μπορεί να ασκήσει το σχετικό δικαίωμα για την μεταδημότευση των ανήλικων τέκνων. (άρθρο 8 του π.δ/τος 497/1991).

 
   
 

 

Προηγούμενη ανάρτηση Μεταδημότευση Έγγαμου

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact