Μεταδημότευση Έγγαμου

Αρμόδιο Τμήμα Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης
Περιγραφή Διαδικασίας Μεταδημότευση Έγγαμου
Λίστα Δικαιολογητικών
  1. Αίτηση για Μεταδημότευση
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  για μεταδημότευση με πλήρη στοιχεία (αναζητείται αυτεπάγγελτα απο τον Δήμο ή την Κοινότητα που θα εκδόσει το πιστοποιητικό)
  3. Ληξιαρχική πράξη γάμου (μόνο εάν τα στοιχεία γάμου δεν αναγράφονται στο πιστοποιητικό)
  4. Υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνει ότι “Είμαι μόνιμος κάτοικος του Δ. Κορινθίων πέραν της διετίας”
  5. Αντίγραφο φορολογικών δηλώσεων 2 ετών
  6. Εξουσιοδότηση σε περίπτωση που δεν μπορεί να παρεβρεθεί ο ίδιος.
Αίτηση Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο της αίτησης
Σημείωση Αν ένας απο τους γονείς μεταδημοτεύσει, οι γονείς προσδιορίζουν με αμετάκλητη δήλωσή τους, στον δήμο απο τον οποίον μεταδημοτεύουν την δημοτικότητα των ανήλικων τέκνων τους. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν γίνει η παραπάνω δήλωση, τα ανήλικα τέκνα που έχουν την δημοτικότητα του γονέα που μεταδημοτεύει, ακολουθούν την νέα δημοτικότητα, αν όμως δεν την έχουν διατηρούν την δημοτηκότητά τους. (άρθρο 8 παρ. 1,2 του π.δ/τος 497/1991).

 

Προηγούμενη ανάρτηση Μεταδημότευση Άγαμου

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact