ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Ζευγολατιό, 05/ 08 / 2015
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 12940
ΑΔΑ: ΒΧΟΣΩ9Π-4ΜΔ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

      Ο Δήμος Βέλου – Βόχας Ν. Κορινθίας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Έργα αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Βόχας», με συνολικό προϋπολογισμό 230.000,00 ευρώ (ήτοι πρ/σμός έργου 186.991,87 €, Φ.Π.Α. 23% 43.008,13 €, σύνολο 230.000,00 €), το οποίο  χρηματοδοτείται από  Επιχορήγηση ΣΑΤΑ 2011 , ΣΑΤΑ 2013 & Ι. ΠΟΡΟΥΣ.
 Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
 Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία: Η/Μ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.
     Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το N. 3669/2008, το Π.Δ. 171/87, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αναφέρεται στην εκτέλεση Δημοσίων Έργων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας-Τμήμα Μελετών & Επιβλέψεων Τεχνικών Έργων στο πρώην Κοινοτικό Κατάστημα  Βραχατίου, μέχρι και τις  03/09/2015, ημέρα Πέμπτη.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 27410-50301 και 27410-55274, FAX επικοινωνίας 27410/53880, αρμόδια υπάλληλος επικοινωνίας κα Κοκκίνου Άννα.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 8η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης υποβολής προσφορών η 10.00 π.μ., στα Γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέλου – Βόχας, οδός Π.Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών– Βραχάτι Κορινθίας και οι οικονομικές προσφορές θα υποβληθούν με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών κατά ομάδες τιμών και έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών του άρ.4 παρ. β του Ν.3669/08 (ΚΔΕ).
 Κριτήριο για την ανάθεση είναι η χαμηλότερη τιμή.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι μεμονωμένοι εγγεγραμμένοι στα Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του έργου, ήτοι για έργα κατηγορίας Η/Μ  Α2 και άνω και για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Α1 και άνω σύμφωνα με το αρθ. 59 του Ν. 4278/2014 (ΦΕΚ 157Α/2014) β) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι σε κοινοπραξία εγγεγραμμένοι στα Μ.Ε.Ε.Π. που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, σύμφωνα με τον πρ/σμό του έργου, ήτοι Η/Μ  Α2 και άνω, σε κοινοπραξία με ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Α1 και άνω γ) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι από χώρες όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι, εγγεγραμμένοι σε τάξεις και κατηγορίες αντίστοιχες του Ελληνικού Μητρώου (Μ.Ε.Ε.Π.), δ) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι, από χώρες όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά με το δημοπρατούμενο).
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.740,00 ευρώ και θα έχει ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών , από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
Τα τεύχη προσφοράς διατίθενται στη τιμή των 5,00 ευρώ έκαστο.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ

ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Αλλαγή στοιχείων λόγω υιοθεσίας

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact