ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥ

                                                                           ΑΔΑ : ΩΞΥΓΩ9Π-Β5Ζ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Ζευγολατιό, 01/06/2016
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 7223

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας Ν. Κορινθίας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Έργα διαμόρφωσης πλατείας Τ.Κ. Χαλκείου», με συνολικό προϋπολογισμό 29.983,98 ευρώ (ήτοι πρ/σμός έργου 24.377,22 €, Φ.Π.Α. 23% 5.606,76 €, σύνολο 29.983,98 €), το οποίο  χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ 2015- ΙΔΙΟΥΣ  ΠΟΡΟΥΣ.
 Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
 Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΙ Η/Μ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το N. 3669/2008, το Π.Δ. 171/87, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αναφέρεται στην εκτέλεση Δημοσίων Έργων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας-Τμήμα Μελετών & Επιβλέψεων Τεχνικών Έργων στο Δημοτικό Κατάστημα  Ζευγολατιού, μέχρι και τις  15/06/2016 ημέρα Τετάρτη.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27410-55274, αρμόδια υπάλληλος επικοινωνίας κα Άννα Κοκκίνου.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 16η Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης υποβολής προσφορών η 10.00 π.μ., στα Γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέλου – Βόχας, οδός Σπ. Κοκκώνη 2, Ζευγολατιό Κορινθίας και οι οικονομικές προσφορές θα υποβληθούν με το σύστημα των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών του άρθ. 6 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ).
 Κριτήριο για την ανάθεση είναι η χαμηλότερη τιμή.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και για έργα κατηγορίας Η/Μ Α1 και άνω σύμφωνα με το αρθ. 59 του Ν. 4278/2014 (ΦΕΚ 157Α/2014), ιι)  Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων με έδρα το Νομό Κορινθίας, ιιι) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι από χώρες όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι, εγγεγραμμένοι σε τάξεις και κατηγορίες αντίστοιχες του  Ελληνικού Μητρώου (Μ.Ε.Ε.Π.), ιv) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι, από χώρες όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι, εφόσον  αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά με το δημοπρατούμενο).
Δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με το αρθ. 157 του Ν. 4281/2014.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
Τα τεύχη προσφοράς διατίθενται στη τιμή των 5,00 ευρώ έκαστο.
Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ

ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ

Προηγούμενη ανάρτηση ΑΛΚΥΟΝΙΑ 2016

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact