Πίνακας Δημοσίευσης Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ Α.Δ.Σ

Προηγούμενη ανάρτηση Ανακοίνωση – Πρόσκληση

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία