Διεξαγωγή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Διεξαγωγή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά την ΥΠΟΕΡΓΟ 3: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΕΡΓΟ: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ» (ΠΡΑΞΗ με Κωδικό MIS: 5001356)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ s ΚΗΜΔΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4-2023 s ΔΙΑΥΓΕΙΑΥ

Υπόδ. Οικονομικής Προσφοράς-τμ.1

Υπόδ. Οικονομικής Προσφοράς-τμ.1

Υπόδ. Οικονομικής Προσφοράς-τμ.2

Υπόδ. Οικονομικής Προσφοράς-τμ.2

Υπόδ. Τεχνικής Προσφοράς-τμ.1

Υπόδ. Τεχνικής Προσφοράς-τμ.1

Υπόδ. Τεχνικής Προσφοράς-τμ.2

Υπόδ. Τεχνικής Προσφοράς-τμ.2

Προηγούμενη ανάρτηση Ανακοίνωση της αρίθμ. ΣΟΧ2.2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact