Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών υδρομετρητών

1. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ-ΚΗΜΔΗΣ ΒΕΛΟΥ espd-request-v2 (24) ΒΕΛΟ_signed ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΒΕΛΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΒΕΛΟΥ Υπ. Οικονομικής Προσφοράς ΒΕΛΟΥ Υπ. Οικονομικής Προσφοράς ΒΕΛΟΥ Υπ. Τεχνικής Προσφοράς ΒΕΛΟΥ Υπ. Τεχνικής Προσφοράς ΒΕΛΟΥ

«Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών υδρομετρητών

στο Δήμο Βέλου – Βόχας, Δ.Ε. Βέλου»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.860.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

 

Προηγούμενη ανάρτηση Δια ζώσης συνεδρίαση για τα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης 7 Δεκεμβρίου

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact